Tre tips till forskare som vill ge råd i en kris

 
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten blev en av de mest kända experterna som uttalade sig under covid 19-pandemin i Sverige.

I kriser vänder sig politiker ofta till experter för hjälp att fatta rätt beslut. Men att ge råd i krislägen är svårt och ofta blir det fel. Filosofen Joe Roussos är intresserad av relationen mellan kunskap och osäkerhet vid beslutsfattande och har bland annat studerat hur olika typer av experter agerar i kriser. Här ger han tre tips till forskare som vill kunna ge bättre råd i en krissituation. 

Vid ett besök på kulturcentrumet Hanaholmen i Finland blev han intervjuad av tidningen Kauppalehti och berättade bland annat att något som blev väldigt tydligt under covid 19-pandemin, var att experter och politiker lever i olika världar. Politikerna ville vända sig till expertisen för råd, men det gjorde inte nödvändigtvis besluten lättare. Å ena sidan förväntades experterna komma med svar på kort tid och ge råd om vad som ska göras. Det är en situation som forskare inte är vana vid och dessutom kan forskare från olika discipliner vara oense. Å andra sidan kräver beslutsfattande hänsyn till fler dimensioner än den vetenskapliga, nämligen moraliska och politiska, och här kan det bland politikerna finnas olika ståndpunkter. 

– Man kan prata om att man ska följa vetenskapen, men till syvende och sist är det politikernas uppgift att fatta besluten, säger Joe Roussos till Kauppalehti. 

Många forskare presterar dåligt i en krissituation för att de inte har rätt kompetens. Roussos pekar här på forskare som arbetar i andra miljöer än den akademiska, och som han anser bör lyftas fram som en egen typ av expert. Han tar europeiska kemikaliemyndigheten som exempel, där forskare dagligen arbetar med reglering av den kemiska industrin. 

– De måste utveckla nya typer av kompetenser i sitt arbete, som att argumentera med advokater och hålla presentationer. Sådana färdigheter är avgörande för att kunna nå ut med sina budskap och jag tycker att det ska betraktas som ett eget slags expertis. 

Joe Roussos ger tre råd till forskare som vill medverka till goda beslut i krissituationer: 

  1. Acceptera det praktiska i rollen – att du ska producera information som ska kunna användas vid beslutsfattande, även om en del av dina slutsatser kan vara felaktiga.
  2. Var ödmjuk. I en kris kommer du inte att vara den enda experten i rummet, och andra kommer att se på problemet ur andra perspektiv än du själv.
  3. Var medveten om att dataunderlaget i en kris inte kommer vara fullständigt och tiden för knapp för att det ska gå att uppfylla alla krav på vetenskaplighet, var bara tydlig med osäkerheten.

– Jag försöker i min forskning föreslå olika sätt på vilka experter kan bidra till att lösa problem i krissituationer. Mycket kan lösas genom samarbete. Men, om det politiska klimatet blir alltför polariserat blir det svårt. Stora skillnader i hur man ser på världen underminerar förutsättningarna för beslut baserade på experters utlåtanden. Resultatet kan bli att problem helt enkelt inte kan lösas. 

Hela intervjun med Joe Roussos finns bakom betalvägg på Kauppalehtis webbplats (finska) > 

Joe Roussos har också studerat hur olika modeller som kan användas som beslutsstöd kan leda experterna fel om man litar på dem för mycket. Här visar han hur det går till i en föredragning på engelska.