USA: Hög nivå av tillit - fler tester

I USA är det stor skillnad mellan delstaterna i hur många covid 19-tester som utförts. Men det finns ett mönster: I delstater med högre nivå av tillit och socialt kapital utförs fler tester. Det skriver Malcolm Fairbrother, forskare vid Institutet för framtidsstudier, Cary Wu, York University, Rima Wilkes, University of British Columbia och Giuseppe Giordano, Lunds universitet

(Den här texten publicerades först av tidskriften Contexts“Social Capital, Trust, and State Coronavirus Testing”.)

Det här är inte första gången. Böldpesten. Smittkopporna. Spanska sjukan. Ebola. MERS. SARS. Och nu COVID-19. Dessa utbrott utgör inte bara hälsoproblem. De sprider sig på grund av vår naturligt sociala natur. Handelsrutter. Resande. Alla våra globala kontakter. Detta innebär att COVID-19, som slår till via sociala nätverk, är ett socialt problem i större utsträckning än andra sjukdomar. Och ett som definitivt kräver en social lösning.

Sedan januari, när det första fallet rapporterades i USA, har antalet bekräftade fall och dödsfall ökat exponentiellt. Den 26 mars gick USA om Kina som det land med störst antal bekräftade fall av corona (n = 82 404). Det faktiska antalet amerikaner som har COVID-19 är okänt. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har slutat publicera testdata. Några av de mest omfattande uppgifterna är dock tillgängliga från COVID Tracking Project. Detta projekt ger information på statlig och distriktsnivå (uppdateras dagligen), om positiva och negativa testresultat, om pågående tester, om antalet dödsfall och om det totala antalet testade individer. Figur 1 visar med hjälp av dessa data skillnaderna mellan det totala antalet individer som har testats i USA (vänstra axeln) och antalet positiva fall (höger axel).

Figur 1. Totalt antal individer som testats i USA och det totala antalet konstaterade fall av COVID-19 20 mars, 2020. Källa: The COVID Tracking Project.

Figur 1. Totalt antal individer som testats i USA och det totala antalet konstaterade fall av COVID-19 20 mars, 2020. Källa: The COVID Tracking Project.

Dessa siffror ger oss en övergripande och preliminär bild, men de säger inget om hur utbrett coronaviruset är i varje delstat. Siffrorna är ofullständiga eftersom inte alla delstater har kunnat rapportera in fullständiga uppgifter på regelbunden basis. Vi behöver också ta hänsyn till att befolkningsmängden i de olika delstaterna varierar mycket i storlek.

Det vi däremot kan säga något om är de lokala nivåerna, och det genom att sortera delstaterna efter antalet positiva fall tillsammans med det totala antalet testade individer, från högst till lägst (som i figur 1). Antalet rapporterade positiva fall korrelerar inte särskilt väl med det totala antalet testade individer. New Jersey hamnar till exempel på fjärde plats när det gäller antalet positiva fall, men det totala antalet testade i delstaten är lägre än i många andra stater. New Mexico däremot har ett mycket högre antal testade fall, men antalet positiva fall hamnar i botten.

Det är uppenbart att vissa delstater har varit bättre än andra på att testa sin befolkning för COVID-19. För att bättre illustrera detta beräknade vi testhastigheten (per 100 000 invånare) i delstaterna genom att jämföra det totala antalet testade individer i förhållande till delstatens befolkning (data från US Census Bureau). Vi kan också beräkna bekräftelsesgraden per testad individ för varje delstat genom att dela det totala antalet positiva resultat med det totala antalet individer som har testats. Medan graden av bekräftade fall kan ge oss en viss indikation på förekomsten av coronavirus i varje delstat, visar testgraden hur snabb respektive delstat har gått till handling.

Figur 2. Spridningsdiagram över förhållandet mellan testhastighet och bekräftelseshastighet Källa: Testdata kommer från COVID Tracking Project. Befolkningsdata från Census.gov. United States Census Bureau. Hämtad 20 mars 2020. 

Figur 2. Spridningsdiagram över förhållandet mellan testhastighet och bekräftelseshastighet. Källa: Testdata kommer från COVID Tracking Project. Befolkningsdata från Census.gov. United States Census Bureau. Hämtad 20 mars 2020.

Figur 2 visar ett spridningsdiagram som synliggör förhållandet mellan dessa två siffror. Det visar att vissa delstater, som Washington (WA), New York (NY), Maine (ME), South Dakota (SD), New Mexico (NM), New Hampshire (NH) och Vermont (VT), kan testa många fler per capita än andra, även om de har lägre bekräftelsegrader. Däremot har andra delstater som Maryland (MD), Alabama (AL), New Jersey (NJ), Ohio (OH), Delaware (DE), Louisiana (LA) och Tennessee (TN) högre bekräftelsegrader, men lägre testhastighet.

Tester är avgörande för att stoppa utbrottet. Majoriteten av dem som spred coronaviruset i Kina utgjordes av otestade personer (Li et al. 2020). I USA förklarar Trumps mörkanden och förseningen av tester den snabba spridningen av coronaviruset i amerikanska samhällen (Yong 2020).

På delstatsnivå har vissa delstater kunnat reagera snabbare och mer effektivt än andra. Vad kan förklara skillnaden i testhastighet mellan olika delstater? Varför är vissa delstater bättre än andra på att hantera den pågående COVID-19-krisen? Vi tror att socialt kapital och tillit kan spela en viktig roll här.

I Making Democracy Work (1993), hävdade Robert Putnam och hans medförfattare att lokala myndigheter presterar bättre när det finns högre nivåer av generellt förtroende och starka medborgerliga normer. Socialt kapital och tillit ökar den politiska medvetenheten och främjar spontant samarbete i samhället. Delstater med högre tillit och socialt kapital är bättre rustade för en mobilisering av resurser och främjande av kollektiva åtgärder. I själva verket har kopplingen mellan socialt kapital, tillit och kvaliteten på regeringen på delstatsnivå återkommande bevisats empiriskt (t.ex. Knack 1999).

Så, kan socialt kapital och tillit förklara skillnaden i hur USA:s olika delstater har reagerat inför COVID-19? I figur 3 visar vi ett spridningsdiagram över förhållandet mellan socialt kapital på delstatsnivå, förtroende och hastigheten i testtagning för COVID-19 (log10-skala). Vi använder en transformation av testhastigheten för att bättre visa testhastigheten i USA:s delstater i relativ mening (t.ex. rangordning). Annars kommer resultaten att påverkas starkt av delstater, som New York och Washington, som har många testfall i absoluta tal, eller av stater som Alaska och Hawaii som har lågt antal testfall i absoluta tal.

Figur 3. Graden av socialt kapital och tillit förutsäger testgraden i delstater. Källa: Putnams Social Capital Index och måtten på social tillit kommer från The Social Capital Project. Putnams Social Capital Index består av indikatorer på civilsamhällets organisationsliv, engagemang i offentliga angelägenheter, deltagande i frivillighetsinsatser, sällskaplighet och social tillit.

Figur 3. Graden av socialt kapital och tillit förutsäger testgraden i delstater. Källa: Putnams Social Capital Index och måtten på social tillit kommer från The Social Capital Project. Putnams Social Capital Index består av indikatorer på civilsamhällets organisationsliv, engagemang i offentliga angelägenheter, deltagande i frivillighetsinsatser, sällskaplighet och social tillit.

Resultaten visar tydligt att både socialt kapital och graden av social  tillit positivt förutsäger kvaliteten på reaktionen på COVID-19-utbrott. Delstater som har högre nivåer av socialt kapital tenderar att ha högre testgrad (r = 0,49) och delstater med högre tillit har också högre testgrader (r = 0,33). Mönstret gäller oberoende av republikansk eller demokratisk styrning på delstatsnivå. Ytterligare tester (visas inte) visar att denna effekt också gäller när vi kontrollerar medianhushållens inkomst på medellång nivå, inkomstjämlikhet (GINI-index) och/eller etnisk sammansättning.

Socialt kapital och tillit kan vara särskilt viktiga i demokratiska samhällen, eftersom efterlevnad inte kan säkerställas med mer kraftfulla åtgärder. Människor med låg tillit till regering och/eller hälso- och sjukvårdsmyndigheter är mindre benägna att följa förebyggande och kontrollåtgärder. Under kristider måste medborgarna också lita på varandra. Då kan de reagera kollektivt. De delstater som nu är ledande i att testa för COVID-19 kommer också att ha bättre förutsättningar för att reagera på det.

COVID-19 sprids nästan uteslutande genom direktkontakt mellan människor. Detta innebär att en förståelse av allmänhetens gensvar och sociala relationer i kristider är avgörande för att stoppa spridningen av denna sjukdom.

Vi som skriver detta är medlemmar i en av flera forskargrupper som fick ett snabbt inrättat anslag som svar på utbrottet från Canadian Institutes of Health Research (CIHR). För att bidra till de globala ansträngningarna att begränsa COVID-19-utbrottet har vi samlat forskare från Kina, inklusive centrumet för utbrottet – Wuhan city, såväl som forskare i tillit och folkhälsa i Kanada och Sverige, för att studera betydelsen av dynamik och socialt kapital i denna globala pandemi.

Cary Wu, docent i sociologi, York University

 

Rima Wilkes, professor i sociologi, University of British Columbia 

Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, Umeå universitet 

Giuseppe Giordano, docent i genetiskt och molekulär epidemiologi, Lunds universitet