Populära - och impopulära - förslag för att skydda framtida generationer

Institutioner för framtida generationer (IFG) är ett samlingsnamn för olika förslag som har som syfte att göra dagens politiska beslut mer känsliga för dess påverkan på framtida generationer. Dessa institutioner inkluderar till exempel expertråd, ombudsmän för framtida generationer eller att sänka rösträttsåldern. I en studie från IFFS har Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, undersökt vad människor i sex länder tycker om olika sådana här förslag. De flesta hade stort stöd, men en IFG var särskilt impopulär - i alla länder.    

Detta är en del av Institutet för framtidsstudiers nyhetsbrev, april 2024. Läs hela här >
Anmäl dig till våra nyhetsbrev här >

De förslag som undersöktes var:  

1. att sänka rösträttsåldern till 15 år,
2. en ombudsman för framtida generationer,
3. att reservera platser i parlament för representanter för framtida generationer,  
4. att reservera platser i parlament för personer under 35 år,  
5. att lagstifta om att parlament måste debattera konsekvenserna för framtida generationer innan en lag stiftas,  
6. ett offentligt finansierat expertråd för framtida generationer,  
7. att göra det möjligt att stämma staten å framtida generationers vägnar,  
8, låta framtida generationer betala kostnaderna för policys som främst kommer att gynna dem,  
9. göra det möjligt att väcka åtal för brott mot framtida generationer i Internationella brottmålsdomstolen i Haag, och  
10. prioritera de projekt hos Världsbanken och andra utvecklingsorganisationer som har långsiktiga positiva effekter.     

I allmänhet verkar människor i alla de undersökta länderna vara öppna för tanken på institutioner för framtida generationer (IFG), berättar Malcolm Fairbrother.  

– Majoriteten i de flesta länder svarade att de stödde nästan alla förslag vi beskrev, och att sådana institutioner kunde ha en meningsfull inverkan i deras land, säger Malcolm Fairbrother.  

Vilka var de mest populära?  
– Fyra av dem var generellt mer populära: Att skapa ett offentligt finansierat expertråd för framtiden, med medlemmar från universitet och andra forskningscentrum. Att reservera några platser i parlamentet för valda medlemmar under 35 år. Att införa en regel att parlamentet/kongressen endast kan anta lagar efter att ha debatterat deras konsekvenser för framtida generationer, och att ändra lagen så att människor kan stämma regeringar å framtida generationers vägnar. 

Varför är dessa mer populära?  
– Det finns ingen gemensam faktor som kan förklara detta. Vissa är lite "mjukare" utan formell auktoritet, medan andra är hårda. Det starka stödet för ett expertråd avspeglar förmodligen att de flesta människor håller experter i hög aktning. Mer straffande IFG:er, inklusive möjligheten att stämma stater, var särskilt populära i länder med lägre inkomster. Möjligen på grund av den lägre kvaliteten på offentlig förvaltning och mer utbredd korruption i dessa länder. Man kan då tänka att rättsliga processer kan hjälpa till att hålla opålitliga politiker ansvariga. 

Ett förslag var särskilt impopulärt - att sänka rösträttsåldern till 15 år - varför? 
– Jag skulle gissa att många tyckte att 15 år är en ganska ung ålder att börja rösta. I de flesta länder är rösträttsåldern flera år äldre än så. Vi valde dock den gränsen eftersom rösträttsåldern redan är 16 år i Brasilien och vi ville fråga om en sänkt ålder i alla länder vi undersökte. 

Du skriver att personer med högre grad av förtroende och tillit till samhället och dess institutioner i högre utsträckning stödjer IFG:er. Varför är förtroende och tillit så viktigt?  
– Det finns många cyniker i världen med låga tankar om politikers kompetens och integritet. Många människor tvivlar på hur mycket de kan lita på offentliga institutioner. Om du har sådana åsikter kommer du förmodligen inte gilla tanken på ännu fler offentliga myndigheter, även om du skulle vilja att framtida generationer får ta över en välmående planet och välfungerande samhälle. Och vi vet från annan forskning att personer som litar på en myndighet tenderar att också lita på andra. Människor som misstror befintliga institutioner är också mer benägna att inte lita på nya institutioner, inklusive de som ska representera framtida generationer. 

Vilket resultat överraskade dig mest?  
– Att förslaget att låta framtida generationer betala kostnaderna för regeringsprogram eller åtgärder där framtida generationer får mest nytta, var så impopulärt. Jag trodde att detta till och med kunde vara ganska populärt, eftersom det är den enda IFG vi frågade om som specifikt är avsett att hjälpa nuvarande generationer - det vill säga de personer som svarade på undersökningen! Tanken bakom är att vi kanske kommer närmare att lösa klimatutmaningen genom att inte be de nu levande att betala något, utan i stället ge räkningen till kommande generationer som kommer att gynnas mest av åtgärderna. Anledningen till att detta förslag inte verkar ha fallit de svarande i smaken kan vara att idén är för otydlig.  

Baserat på dina resultat, hur skulle allmänheten reagera på en politiker som föreslår en IFG?  
– Med tanke på våra resultat skulle allmänheten acceptera de flesta IFG:er. Inte alla IFG:er är lika populära, men de som vi fann mest populära i undersökningen bör ha ett stort stöd. Politiker bör inte vara rädda för sådana här förslag.   

Ladda ned rapporten här > 

Relaterat material