Demokrati och värderingar i tider av kris

Vilka lärdomar om hur coronapandemin påverkat demokratin, våra värderingar och vår tillit, kan vi dra idag, för att kunna fatta bättre beslut imorgon, när nästa kris kommer?

På Internetdagarna 2020, 23-24 november, står Institutet för framtidsstudier för ett av spåren: Demokrati och värderingar i tider av kris. Våra forskare bidrar med analyser utifrån psykologi, matematik, filosofi och samhällsvetenskap. Välkommen! Program och biljetter nu släppta >

Program:

10:30-11:20

Expertisens roll i demokratin

Vilken roll ska experter spela i tider av kris? Och vilken roll spelar det internationella samarbetet? I detta seminarium gör statsvetaren Karin Bäckstrand en jämförelse mellan staters hantering av Covid-19-pandemin och klimatkrisen

Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.

 

11:25-12:15

Värderingar i kris

Förändras våra värderingar i tider av kris? I detta seminarium diskuterar psykologen Kirsti Jylhä människors attityder till klimathotet med koppling till nyvunna insikter från Covid-19-pandemin.

Kirsti Jylhä
Fil. dr. i psykologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder, samt hur dessa åsikter och världsbilder i sin tur påverkar individers attityder och beteenden i olika sammanhang. Mitt nuvarande projekt syftar till att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder.

 

14:00-15:00

Matematisk modellering, statistik och riskhantering

Vilken roll spelar matematiken för krishanteringen? I detta seminarium samtalar matematikern Olle Häggström och filosofen Orri Stefánsson om matematik, statistik och modellering i samband med riskhantering i allmänhet och Covid-19-pandemin i synnerhet.

H. Orri Stefánsson
Docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier. År 2014 disputerade jag från London School of Economics and Political Science. Jag forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker. Jag är biträdande redaktör på British Journal for the Philosophy of Science, där jag ansvarar för artiklar om beslutsteori och sannolikhetslära.

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag forskar inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt och arbetar bland annat med tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.

 

15:30-16:30

Etiska aspekter på krishantering

Hur ska man välja när alla alternativ är dåliga? Och hur ska ansvaret i krissituationer ska fördelas mellan stater, näringsliv och individer? I detta seminarium diskuterar filosofen Olle Torpman etikens roll i krissituationer.

Olle Torpman
Fil. dr. i praktisk filosofi, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier. Mitt huvudsakliga forskningsområde är miljöetik, med fokus på klimat- och djuretiska frågor. Jag undersöker bland annat frågor om rättvis fördelning av klimatansvar, samt våra moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur. Jag har också ett forskningsintresse för beslutsfattande under moralisk osäkerhet, vilket handlar om hur vi bör handla när vi är osäkra på vilken moralteori som är korrekt.

Program, biljetter och mer information om Internetdagarna hittar du här