Hoppa till innehållet

"Ställ utmaningarna i forskningens centrum"


Mänskligheten står inför ett antal konkreta problem – klimatförändring, massutrotning av arter, antibiotikaresistens, strukturomvandling till följd av utvecklingen inom AI, bland många andra – och i detta avgörande historiska läge växer snabbt behovet av en tvärvetenskaplig och tillämpad forskning som framför allt är utmaningsdriven.

Det skriver Institutet för framtidsstudier tillsammans med sex andra forskningsinstitut i ett samlat inspel till regeringens arbete med en ny forskningspolitik. När det gäller kunskapsproduktion direkt relaterad till tydliga samhällsutmaningar – omställningen till hållbar utveckling över alla samhällssektorer är bara den största – har de fristående instituten en nyckelroll i forskningssystemet genom att vara en brygga mellan olika forskningsdiscipliner och mellan forskning och praktik, menar institutens vd:ar.

De svenska forskningsInstitutens speciella uppgift i forskningssystemet är och har varit dels att bidra med direkt samhällsnytta från forskning och dels att skapa goda förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning. Det är ont om tid att komma till rätta med många hållbarhetsutmaningar och en större del av forskningen måste därför inriktas på samhällsrelevans, i form av till exempel konkreta tekniska eller institutionella lösningar och politiska styrmedel. Dagens institut, skriver företrädarna, är på ett helt annat sätt än de traditionella lärosätena snabba och lyhörda för vilken kunskap som behövs i samhället, och kommer därför att bli än viktigare aktörer framöver.

En kraftfull forskningspolitik som säkrar Sveriges roll som ledande kunskapsnation bör därför, konkluderar inspelet, bättre utnyttja institutens kompetens att nyttiggöra forskning, stärka Sveriges totala offentliga FoI-budget, satsa just på utmaningsorienterade forskarutlysningar, avsätta mer resurser till internationellt kunskapsbyggande, förbättra politikens och myndigheternas mottagarkapacitet och i större utsträckning följa upp och kommunicera samhällsrelevansen i utmaningsdriven forskning.

Läs hela förslaget till regeringens forskningspolitik, U2019/02263/UH.