Forskning, innovation och Sveriges konkurrenskraft

Vikten av forskning och innovation för Sveriges konkurrenskraft var temat när Klimat- och näringslivsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Industrirådet bjöd in till ett expertseminarium förra veckan. Keynote var Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi och Katarina Engberg, affilierad forskare vid IFFS.

Slutsatserna från seminariet ska ligga till grund för ett industrisamtal mellan energi- och näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson samt företrädare för industrin och Industrirådet.

Ämnen som togs upp på seminariet var bland andra att höja ambitionsnivån inom forskning genom fokus på excellens, innovation och internationalisering, säkerställa förutsättningar för svensk industri att vara ledande i den gröna och digitala omställningen samt behovet av ytterligare teknikskiften för att uppfylla Agenda 2030-målen och leda omställningen.

Gustaf Arrhenius talade bland annat om samhällspåverkan av artificiell intelligens och hur ny teknologisk utveckling är sammanvävd med geopolitik - och därmed försvars- och säkerhetspolitik. Ett exempel är grundämnet litium - en essentiell komponent i batterier till elektrifierade fordon - där stora delar av fyndigheterna är koncentrerade till ett fåtal platser på jorden. Kommer vi därmed att se en litiumkartell i framtiden precis som vi har en oljekartell i dag (OPEC)? Och om efterfrågan på olja sjunker drastiskt på grund av en allt mer elektrifierad transportsektor, vilka skiften i maktbalanser på den globala arenan kommer detta att leda till?