Folke Tersman invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Folke Tersman, ställföreträdande vd på Institutet för Framtidsstudier och lärostolsprofessor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

– Jag är väldigt glad och hedrad över att ha blivit invald och ser fram mot att delta i akademiens viktiga arbete. KVA strävar efter att öka vetenskapernas inflytande i samhället och det är ju en målsättning som känns mer angelägen än någonsin, säger Folke Tersman. 

Tersmans forskning behandlar främst frågor om moraliska föreställningars status och funktion. I boken Moral Disagreement diskuterar Tersman vilken relevans förekomsten av värderingsskillnader, inom och mellan kulturer, har för frågor om moralens objektivitet. I likhet med en av sina företrädare i Uppsala, Axel Hägerström, försvarar han tanken att det inte finns objektiva värdefakta i kraft av vilka moraliska föreställningar kan vara sanna. Tersman utvecklar och fördjupar tankegångar från boken i flera senare publikationer, bland annat i A New Route from Moral Disagreement to Moral Skepticism (tillsammans med Olle Risberg) som publicerades i Journal of the American Philosophical Association våren 2019.

Tersman har också arbetat inom politisk filosofi, bland annat genom att vara ledare för forskningsprojektet ”Gränslös demokrati” (2004-2008) som finansierades av Vetenskapsrådet.

Tersman har också skrivit en rad populärvetenskapliga böcker på svenska. Den senaste, Tillsammans - En filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat, diskuterar individens och kollektivets ansvar att möta klimathotet samt behovet av effektiva överstatliga politiska institutioner. På Institutet för Framtidsstudier är han med i den övergripande planeringen av institutets forskning. Han har varit ställföreträdande vd sedan 2017.   

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende, privat organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv.