Öppet seminarium

Kön som merit?

Datum: 16 november 2016
Tid: 08:30-10:00

Akademin är könssegregerad. Medan vissa ämnen som humaniora och vårdvetenskap domineras av kvinnliga studenter och forskare, domineras andra fält, som naturvetenskap och filosofi, fortfarande i stora delar av män. Samtidigt finns också en ”vertikal könssegregation”: de flesta professorer och forskningsledare är män, oavsett fält.

Vilka strategier används för att komma tillrätta med snedfördelningen? Fungerar de? Och skulle kön kunna utgöra ett urvalskriterium inom akademin – bland flera andra - i tjänstetillsättningar och utdelning av forskningsmedel för att skapa rättvisa och lika möjligheter?

Under detta frukostseminarium diskuteras dessa frågeställningar av fyra paneldeltagare:

  • Anca Gheaus, filosof vid Umeå universitet och Universitat Pompeu Fabra, forskar om rättvisa på arbetsplatsen, särskilt könsaspekter
  • Carin Holmqvist, professor emerita i entreprenörskap, särskilt kvinnors entreprenörskap och under många år den enda kvinnliga stolsprofessorn vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Carl Jacobsson, senior advisor inom jämställdhetsintegration,Vetenskapsrådet och sekreterare i Forskarkarriärutredningen
  • Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa, har bl a representerat forskaren Eivind Torp i ett könsdiskrimineringsfall mot Mittuniversitetet

OBS! Samtalet kommer att föras på engelska.

Lättare frukost serveras från kl. 08:00. Anmäl dig så att du säkert får plats!

Kontaktpersoner: Katharina Berndt Rasmussen och Anna Tyllström.


Tidigare aktiviteter och dokumentation