Konferens

Internetdagarna 2020 - Demokrati och värderingar i tider av kris

Datum: 24 - 25 november
Tid: 01:00-01:00

Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. Internetstiftelsen arrangerar i år konferensen helt digitalt 23–24 november 2020. I år står Institutet för framtidsstudier för ett av spåren på konferensen - Demokrati och värderingar i tider av kris, den 24 november.

Förändras våra värderingar i tider av kris, och vilken roll ska experter spela? Vad betyder matematik för krishanteringen, och hur ska ansvaret i krissituationer fördelas? I detta spår på Internetdagarna 2020 presenterar ett antal forskare från Institutet för framtidsstudier sin syn på de här frågorna.

Coronapandemin har visat på vikten av välgrundat och koordinerat beslutsfattande i tider av kris. Lärdomar som kan dras från den rådande situationen kommer att vara avgörande för hanteringen av exempelvis klimatkrisen.

Under detta spår presenterar ett antal forskare från Institutet för framtidsstudier sin syn på vilka lärdomar som går att dra, vilka förändringar coronapandemin kommer att leda till, samt vilka möjligheter och hinder denna pandemi ställt oss inför. Vi får höra analyser från psykologin, statsvetenskapen, matematiken och filosofin.

Program:

 

10:30-11:20

Expertisens roll i demokratin

Vilken roll ska experter spela i tider av kris? Och vilken roll spelar det internationella samarbetet? I detta seminarium gör statsvetaren Karin Bäckstrand en jämförelse mellan staters hantering av Covid-19-pandemin och klimatkrisen

Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.

 

11:25-12:15

Värderingar i kris

Förändras våra värderingar i tider av kris? I detta seminarium diskuterar psykologen Kirsti Jylhä människors attityder till klimathotet med koppling till nyvunna insikter från Covid-19-pandemin.

Kirsti Jylhä
Fil. dr. i psykologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder, samt hur dessa åsikter och världsbilder i sin tur påverkar individers attityder och beteenden i olika sammanhang. Mitt nuvarande projekt syftar till att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder. 

 

14:00-15:00

Matematisk modellering, statistik och riskhantering

Vilken roll spelar matematiken för krishanteringen? I detta seminarium samtalar matematikern Olle Häggström och filosofen Orri Stefánsson om matematik, statistik och modellering i samband med riskhantering i allmänhet och Covid-19-pandemin i synnerhet.

H. Orri Stefánsson
Docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier. År 2014 disputerade jag från London School of Economics and Political Science. Jag forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker. Jag är biträdande redaktör på British Journal for the Philosophy of Science, där jag ansvarar för artiklar om beslutsteori och sannolikhetslära.

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag forskar inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt och arbetar bland annat med tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.

 

15:30-16:30

Etiska aspekter på krishantering

Hur ska man välja när alla alternativ är dåliga? Och hur ska ansvaret i krissituationer ska fördelas mellan stater, näringsliv och individer? I detta seminarium diskuterar filosofen Olle Torpman etikens roll i krissituationer.

Olle Torpman
Fil. dr. i praktisk filosofi, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier. Mitt huvudsakliga forskningsområde är miljöetik, med fokus på klimat- och djuretiska frågor. Jag undersöker bland annat frågor om rättvis fördelning av klimatansvar, samt våra moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur. Jag har också ett forskningsintresse för beslutsfattande under moralisk osäkerhet, vilket handlar om hur vi bör handla när vi är osäkra på vilken moralteori som är korrekt.

Program, biljetter och mer information om Internetdagarna hittar du här

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation