Konferens

Internetdagarna 2020 - Demokrati och värderingar i tider av kris

Datum: 24 november 2020
Tid: 09:00-16:30

Biljetter: 500 kronor, köps via Internetdagarna

Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. Konferensen arrangeras av Internetstiftelsen, i år helt digitalt den 23–24 november 2020.

Att fatta bättre beslut i kristider 

Vilka lärdomar om hur coronapandemin har påverkat demokratin, våra värderingar och vår tillit, kan vi dra idag, för att kunna fatta bättre beslut imorgon, när nästa kris kommer? På Internetdagarna 2020 står Institutet för framtidsstudier för ett av spåren: Demokrati och värderingar i tider av kris.

Förändras våra värderingar i tider av kris? Vilken roll ska experter spela? Vad betyder matematik för krishanteringen? Hur ska ansvaret i krissituationer fördelas? Hur ska man fatta beslut när alla alternativ verkar dåliga?  

Coronapandemin har visat på vikten av välgrundat och koordinerat beslutsfattande i tider av kris. Lärdomar som kan dras från den rådande situationen kommer att vara avgörande för hanteringen av exempelvis klimatkrisen. Under detta spår presenterar forskare från Institutet för framtidsstudier analyser från psykologin, statsvetenskapen, matematiken och filosofin om hur beslutsfattande i kristider kan hanteras. 

Moderator: Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi 

Program: 

10:30-11:20 Expertisens roll i demokratin

Vilken roll ska experter spela i tider av kris? Och vilken roll spelar det internationella samarbetet? I detta seminarium gör statsvetaren Karin Bäckstrand en jämförelse mellan staters hantering av Covid-19-pandemin och klimatkrisen

Karin Bäckstrand
Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.

 

11:25-12:15 Värderingar i kris

Förändras våra värderingar i tider av kris? I detta seminarium diskuterar psykologen Kirsti Jylhä människors attityder till klimathotet med koppling till nyvunna insikter från Covid-19-pandemin.

Kirsti Jylhä
Fil. dr. i psykologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder, samt hur dessa åsikter och världsbilder i sin tur påverkar individers attityder och beteenden i olika sammanhang. Mitt nuvarande projekt syftar till att undersöka och övervinna de psykologiska hindren för klimatåtgärder. 

 

14:00-15:00 Matematisk modellering, statistik och riskhantering

Vilken roll spelar matematiken för krishanteringen? I detta seminarium samtalar matematikern Olle Häggström och filosofen Orri Stefánsson om matematik, statistik och modellering i samband med riskhantering i allmänhet och Covid-19-pandemin i synnerhet.

H. Orri Stefánsson
Docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier. År 2014 disputerade jag från London School of Economics and Political Science. Jag forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker. Jag är biträdande redaktör på British Journal for the Philosophy of Science, där jag ansvarar för artiklar om beslutsteori och sannolikhetslära.

Olle Häggström
Professor i matematisk statistik och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Jag forskar inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt och arbetar bland annat med tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.

 

15:30-16:30 Att fatta beslut under stor osäkerhet

Ibland måste man fatta beslut under stor osäkerhet, som innebär att vi inte vet vilka konsekvenser de olika alternativen kan ge upphov till. Hur bör vi tänka i sådana situationer? Hur skiljer sig beslut under risk från beslut under stor osäkerhet?

Karim Jebari
Karim Jebari sysslar bland annat med risker i samband med till exempel klimatfrågan och teknologisk utveckling. I den här föredragningar pratar han om hur man kan ta sig an beslutsfattande även när man inte har alla fakta på bordet – en situation med tydlig relevans på den pågående corona pandemin där beslut behöver fattas löpande medan nya fakta hela tiden tillkommer.

Program, biljetter och mer information om Internetdagarna hittar du här 

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation