Genomfört: Effekterna av Covid-19 på sociala normer och samarbete

Covid-19 har resulterat i restriktioner, skolstängningar och karantänbeslut men hur har det förändrat våra sociala mönster och normer i samhället?

Detta projekt syftar till att undersöka hur ett sjukdomshot, exemplifierat av covid-19-utbrottet, förändrar sociala normer och människors förmåga att samarbeta för att lösa sociala dilemman. Genom en empirisk studie, kommer projektet att studera vilken effekt Covid-19-utbrottet haft på styrkan av sociala normer kring individers vilja att samarbeta i en ”kollektiv risk"-form av sociala dilemman. Sociala dilemman utifrån kollektiva risker är situationer där individer gemensamt måste nå ett mål genom att bidra till en gemensam fond och därmed undvika risken för kollektiv förlust. Sådana situationer har i litteraturen använts flitigt för att undersöka och förklara samhällets bemötande av klimatförändringarna. Kommer en grupp individer att nå ett kollektivt mål -- till exempel målet att undvika klimatförändring -- genom individuella bidrag om var och en drabbas om målet missas? Den kunskap som genereras i projektet kommer att kunna användas för att snabbare identifiera nya och bättre insatser som kan göras för att identifiera och sprida sociala normer som bidrar till de beteendeförändringar som krävs för att vi ska kunna hantera framtida globala kriser, särskilt i samband med klimatförändringar.  

Vår experimentdesign bygger på den nya och brådskande möjligheten som pandemin innebär. 2018 genomförde vi ett 30-dagars online-experiment för att testa hur sociala normer om samarbete utvecklas i grupper, och effekten av dessa normer för att främja samarbete ("Våg 1"). Till skillnad från vad vi kunnat se i i kortsiktiga experiment, kunde vårt mer långsiktiga experiment påvisa hur sociala normer uppstår och förankras. Detta projekt syftar till att genomföra en Våg 2 med samma experimentella design som utnyttjar det "naturliga experiment" som Covid-19- utbrottet utgör för att mäta hur normer och samarbetsbeteende har förändrats under pandemin. En Våg 3 kommer sedan att genomföras efter epidemiernas nedgång för att testa om pandemin kan ha uthålliga effekter som kvarstår även efter att sjukdomen har övervunnits.

Referens

Szekely, A., Lipari, F., Antonioni, A. et al. Evidence from a long-term experiment that collective risks change social norms and promote cooperationNat Commun 12, 5452 (2021)

Tidsplan

2021-2022

Projektledare

Giulia Andrighetto Fil.dr. i filosofi

Projektmedlemmar

Nanda Wijermans Docent i data- och systemvetenskap

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas