Ulf Mörkenstam

Jag disputerade vid Stockholms universitet 1999 och är idag professor vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

På institutet ingår jag i forskningsprojektet “Demokratins territorium”. Projektet tar sin utgångspunkt i två av varandra oberoende processer som vi kan se idag och som på olika sätt ifrågasätter premissen att demokratiska stater både begränsas och definieras av det egna territoriet. Å den ena sidan har staterna själva strävat efter att förflytta sin jurisdiktion utanför det egna territoriet för att stävja och kontrollera ökad immigration; å den andra ifrågasätts statens territoriella anspråk inom det egna landets gränser av både urfolk och nationella minoriteter. Antagandet att statens jurisdiktion sträcker sig över hela territoriet och att jurisdiktion är begränsad av territoriella gränser är således inte längre entydigt sant. I projektet ställer vi frågan hur avgränsningen av det demokratiska folket bör se ut, om ett samband mellan jurisdiktion och territorium inte längre kan tas för given.

Mina huvudsakliga forskningsområden är policystudier och politisk teori, med ett särskilt fokus på urfolks rättigheter. Jag har bland annat varit projektledare för de två första valundersökningarna i samband med val till det svenska Sametinget. Tidigare projekt omfattar studier av svensk samepolitik ur ett historiskt perspektiv och jag har skrivit om det svenska Sametinget och dess förmåga att värna samers erkända rätt till självbestämmande. Nyligen har jag tillsammans med kollegor redigerat två antologier (2016 och 2021) baserade på valundersökningarna.

 

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt