Elizabeth Finneron-Burns

Jag är en post-dok forskare på Institutet för Framtidsstudier som arbetar tillsammans med Krister Bykvist och Gustaf Arrhenius i forskningsprojektet: Att värdera framtida liv. Jag disputerade vid Oxford University i september 2015. Innan mina studier vid Oxford arbetade jag som politisk rådgivare åt regeringen i Ontario med utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor. Min avhandling undersökte intergenerationell etik och mer specifikt om TM Scanlons kontraktsteori kan ge ett användbart ramverk för att upptäcka vilka (om några) skyldigheter vi har till framtida generationer.

Kontraktualism är en moralfilosofisk teori enligt vilken en handling är rätt när den kan rättfärdigas av principer som ingen kan skäligen tillbakavisa. Jag tillämpar den här teorin på våra överväganden om framtida personer genom att fråga vilka av våra handlingar som framtida personer kan skäligen tillbakavisa och vilka rättfärdiganden vi formulerar gentemot dem.

På institutet kommer jag att utveckla denna forskning och möjligheten för en pliktetisk lösning till de många paradoxerna inom populationsetik.    

Publikationer

Projekt