Sociala konsekvenser av ekonomisk utsatthet: Umgänge, stöd och deltagande

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. | 2014

Sid. 311-326 i: Ojämlikhetens dimensioner: Uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige, red. Marie Evertsson och Charlotta Magnusson. Stockholm: Liber förlag.

Hänger ekonomisk utsatthet samman med mindre socialt och samhälleligt deltagande? Detta antar man ofta trots att mycket lite forskning gjorts på området. I detta kapitel använder vi Levnadsnivåundersökningen år 2000 och 2010 för att studera om de som hamnar i ekonomisk utsatthet tenderar att reducera sina sociala kontakter, sitt engagemang i organisationer och sitt politiska deltagande, och om det finns en motsvarande ökning av umgänge, engagemang och deltagande när man får förbättrad ekonomi. Våra analyser påvisar samband i förväntad riktning: De som blir ekonomiskt utsatta får i genomsnitt sämre sociala utfall, och de som lämnar kategorin ekonomiskt utsatta får i genomsnitt bättre sociala utfall. Detta gäller oavsett om man har ett bra socialt utgångsläge eller inte, och sambandet kvarstår när man på statistisk väg justerat för en rad andra faktorer.

Sid. 311-326 i: Ojämlikhetens dimensioner: Uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige, red. Marie Evertsson och Charlotta Magnusson. Stockholm: Liber förlag.

Hänger ekonomisk utsatthet samman med mindre socialt och samhälleligt deltagande? Detta antar man ofta trots att mycket lite forskning gjorts på området. I detta kapitel använder vi Levnadsnivåundersökningen år 2000 och 2010 för att studera om de som hamnar i ekonomisk utsatthet tenderar att reducera sina sociala kontakter, sitt engagemang i organisationer och sitt politiska deltagande, och om det finns en motsvarande ökning av umgänge, engagemang och deltagande när man får förbättrad ekonomi. Våra analyser påvisar samband i förväntad riktning: De som blir ekonomiskt utsatta får i genomsnitt sämre sociala utfall, och de som lämnar kategorin ekonomiskt utsatta får i genomsnitt bättre sociala utfall. Detta gäller oavsett om man har ett bra socialt utgångsläge eller inte, och sambandet kvarstår när man på statistisk väg justerat för en rad andra faktorer.