Visselblåsning

Sveriges nya visselblåsarlag trädde i kraft den 17 december 2021. Den ger visselblåsare mer och bättre skydd och det är möjligt att rapportera om fler missförhållanden än tidigare. Nedan kan du läsa om vad detta innebär och hur du visselblåser till IFFS. Den nya lagen medför även ett stärkt regelverk för att kunna rapportera både internt på en arbetsplats och externt till behöriga myndigheter.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning är när en person rapporterar allvarliga missförhållanden eller oegentligheter i en verksamhet, det vill säga oetiska eller olagliga aktiviteter.

Vem kan visselblåsa till IFFS?

Den nya lagen säger att inte bara anställda omfattas av skyddet för visselblåsare. Detta gäller på IFFS bland annat gästforskare, praktikanter, arbetssökande och personer som ingår i styrelsen.

Vad får rapporten innehålla och inte?

För att skyddet från visselblåsarlagen ska gälla ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan innefatta missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller annan sak där det finns befogad anledning att rapportera, t.ex. ekonomiska oegentligheter. Du ska även ha skälig anledning att tro att det du rapporterar är sant. Rapporten får inte gälla missförhållanden som handlar om ditt enskilda arbets- eller anställningsförhållande, mindre förseelser eller klagomål. Du behöver inte ha något bevis för det du rapporterar, men anklagelser får inte göras med syfte att orsaka skada eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Hur visselblåser jag till IFFS?

För att visselblåsa om ett missförhållande på IFFS ska du göra det via post.

Visselblåsarfunktionen
Institutet för framtidsstudier
Box 591
101 31 Stockholm


Vad ska rapporten innehålla?

Uppföljning

När en rapport kommer in ska den rapporterande få leveransbekräftelse inom 7 dagar.
Återkoppling om ärendet sker senast inom tre månader från den dag rapporten gjordes.
Har du uppgett kontaktuppgifter kommer visselblåsarfunktionen att nå dig vid behov för dialog och eventuell komplettering.


Sekretess och behandling av personuppgifter

Om du väljer att inte vara anonym när du rapporterar så är din identitet ändå skyddad. Om ingen sekretessbrytande bestämmelse är lämplig så får uppgifter om din identitet inte lämnas ut. Observera att om du vill vara anonym så kommer återkoppling ej att vara möjlig.

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter kommer IFFS behöva behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, utreda och återkoppla till dig. .   

IFFS är personuppgiftsansvarig för behandlingen och den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att IFFS ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Lag (2021:890) om Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Dina personuppgifter kommer bara att behandlas inom IFFS av medarbetare som har utsetts för att  särskilt  hantera visselblåsningar.

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för hanteringen av din visselblåsning. Handlingar som inte behöver bevaras med anledning av en rättslig förpliktelse kommer raderas eller rensas på personuppgifter när visselblåsarärendet är avslutat.

Det kan vara nödvändigt för IFFS att lämna över visselblåsarärenden för fortsatt utredning till en tillsynsmyndighet. Den lagliga grunden för den behandlingen är att den är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse och för att utföra myndighetsutövning.

Du som rapporterar har flera dataskyddsrättigheter som du kan läsa mer om här på webbplatsen. Om du har visselblåst och vill utöva dina rättigheter ska du i första hand kontakta visselblåsarfunktionen istället för att maila [email protected]. Detta för att din anonymitet ska kunna bevaras i största möjliga utsträckning.

Du kan läsa om lagstiftningen här:
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/fragor-och-svar-om-starkt-skydd-for-visselblasare/