Öppet seminarium

Offentliga samtal: Framtidens mentala hälsa - om psykisk ohälsa som hot och samhällskonflikt

Datum: 21 april 2022
Tid: 14:00-16:00

Plats: Sibeliussalen i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm
Seminariet kommer att streamas men utan möjlighet att ställa frågor.

Psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa tornar upp sig som ett stort och växande hot, särskilt mot unga – den nära framtidens människor och arbetskraft. Medan samhället utvecklats mot ökad säkerhet och trygghet ökar samtidigt antalet rapporterade besvär av psykisk ohälsa, varför? På vilka sätt är diagnosen en konfliktyta som speglar samhällsförändringar, och hur påverkas frågan om ansvar när diagnoser så snabbt förändras över tid? Utmattningssyndrom fanns inte som diagnos före 2005, nu är det den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i landet, vanligare än all cancer. Sverige har en nollvision för suicid, samtidigt är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige. Globalt är det fler som dör av självmord, cirka en miljon i världen per år, än alla som dör i krig och av annat yttre våld. Vad är det som händer? 

Välkommen till ett seminarium om mening och mental (o)hälsa kommande decennier. Om vad som är ett lidande och vad som är en sjukdom. Om vård som påverkas av definitioner och sätten att mäta produktion. Måste man ha en diagnos för att den psykiska ohälsan ska ses som legitim? Vem har intresse av att lidandet formuleras i sjukdomstermer? Och inte minst: Ökar verkligen, i någon vetenskapligt mätbar mening, den psykiska ohälsan?

Den psykiatriska diagnosen i vår tid

Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet
Vad är egentligen en sjukdom och hur ändrar vi betydelsen tillsammans? Hur blev diagnosen den främsta förklaringsmodellen för lidandet?

Glappet i berättelsen om ungas psykiska hälsa

Anette Wickström, biträdande professor Institutionen för tema, Linköpings universitet. 
Larmen om ungas psykiska ohälsa kommer tätt. Men den offentliga berättelsen baserad på symtom skiljer sig från ungas egna berättelser om sitt mående. Vilka konsekvenser kandet leda till?

Panel

Hillevi Busch, utredare Folkhälsomyndigheten
Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind
Emma Rosengren, rektor och verksamhetsutvecklare elevhälsa

Moderator
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Registrera dig här för att delta fysiskt/online


Seminarieserien Offentliga samtal arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation