Genomfört: Individuellt och kollektivt ansvar för diskriminering p.g.a. implicita fördomar

Projektet avser att utvärdera de etiska konsekvenserna – på ett individuellt och kollektivt plan – av implicita fördomar som orsakar etnisk diskriminering.

Under de senaste 10-15 åren har forskare inom samhällsvetenskaperna identifierat korrelationer mellan diskriminerande beteende och så kallade implicita fördomar, dvs. omedvetna föreställningar, önskningar och associativa strukturer, kring exempelvis etnicitet. De har visat att sådana fördomar kan motsäga individers explicita attityder, övertygelser eller önskningar.

Den etiska forskningen om implicita fördomar är ett nytt forskningsfält inom den analytiska filosofin och behandlar frågor såsom: Kan personer verkligen hållas ansvariga för sina implicita fördomar som de är omedvetna om? På vilka etiska grunder, och på vilka sätt, bör vi motverka dessa implicita fördomar?

Detta projekt avser att utvärdera de etiska konsekvenserna – på ett individuellt och kollektivt plan – av implicita fördomar som orsakar etnisk diskriminering, genom att undersöka följande hypotes: Implicita fördomar ger upphov till moraliskt felaktig etnisk diskriminering, för vilken vi är individuellt och kollektivt moraliskt ansvariga, av andra skäl än de som hittills föreslagits i den filosofiska debatten.

Vårt projekt ämnar bidra till samhällsutvecklingen genom att aktivt söka dialog med samhällsaktörer och politiker för att sprida forskningsresultaten. Vi avser att bidra genom att framföra policyförslag som syftar till att motverka både etnisk och könsdiskriminering, baserat på aktuell och ny forskning om implicita fördomar.

Publikationer

Working Papers

  • Katharina Berndt Rasmussen, ”Implicit bias and discrimination”, Institute for Futures Studies, working paper.
  • Åsa Burman, ”Collective responsibility for implicit bias”, Institute for Futures Studies, working paper.

Andra resultat

 

Tidsplan

2017-2018

Projektledare

Katharina Berndt Rasmussen Fil. dr. i filosofi

Projektmedlemmar

Åsa Burman Docent i praktisk filosofi

Finansiär

Jane & Dan Olssons Stiftelse