Genomfört: Utlandsföddas strategier för att minimera effekten av främlingsfientlighet och diskriminering på arbetsmarknaden.

Vilka strategier använder utlandsfödda sig av för att hantera främlingsfientlighet och diskriminering på arbetsmarknaden? Finns skillnader som är beroende av kön och klass?

På senare år har alltfler studier belyst hur enskilda individer från etniska minoritetsgrupper hanterar stigmatisering och diskriminering i vardagen. Den här typen av forskning är viktig för förståelsen av etnisk ojämlikhet eftersom vilka strategier individer väljer - och hur de utförs – till viss del påverkar hur social exkludering sker. Projektet bidrar till detta forskningsfält genom att studera dessa frågor i en svensk kontext. Syftet med vårt projekt är:

  • Att studera de strategier som utrikes födda från Mellanöstern och f.d. Jugoslavien använder sig av för att minimera negativa effekter av främlingsfientlighet och diskriminering i arbetslivet. Jag är bl.a. intresserad av hur individers föreställningar om lika möjligheter, och om vad som förklarar främlingsfientlighet, hänger ihop med vilka strategier de väljer för att hantera främlingsfientlighet och diskriminering. Jag kommer även undersöka möjliga skillnader utifrån ett klass- och genusperspektiv.
  • Att fördjupa förståelsen av etniska gränsdragningar (”ethnic boundary-making”). Individers strategier för att motverka främlingsfientlighet och diskriminering innehåller ofta försök att omskapa etniska gränser, genom att t.ex. utmana hierarkier grupperna emellan, genom assimilering, eller genom nya gränsdragningar.

  • Att jämföra projektets kvalitativa intervjubaserade data med resultat i internationella studier. Vi kommer att genomföra djupintervjuer med utlandsfödda personer som bor i Stockholmsområdet.

Tidsplan

2013-2016

Projektledare

Moa Bursell Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

Finansiär

Vetenskapsrådet