Genomfört: Kan vi förändra ett diskriminerande beteende vi inte vet om att vi har?

Kan omedvetna diskriminerande attityder om etnicitet påverka socialtjänstens handläggare vid bedömning av försörjningsstöd och kan i så fall dessa attityder förändras varaktigt?

Etnisk diskriminering skapar en ojämlik tillgång till möjligheter och resurser. I mötet mellan medborgare och myndighetsutövare finns det en risk att etnisk bakgrund påverkar handläggares bedömningar av hur bidrag och resurser ska fördelas. Diskriminerande bedömningar beror i hög grad på implicita, d.v.s. omedvetna, internaliserade värderingar som påverkar individer utan deras direkta vetskap. Det finns dock forskning som visar att dessa implicita negativa attityder kan reduceras, alternativt kontrolleras, genom olika psykologiska övningar. Om dessa förändringar är tillfälliga eller permanenta vet vi fortfarande inte. Vi vet inte heller om en reducering eller ökad kontroll av implicita negativa attityder skulle inverka på de verkliga beslut som handläggare fattar kring fördelningen av social välfärd.

Projektet bidrar till forskningsfronten genom att 

  • studera förhållandet mellan implicita attityder och etnisk diskriminering gentemot individer med bakgrund i Mellanöstern hos handläggare inom socialförvaltningen som bedömer ansökningar om försörjningsstöd.
  • undersöka om implicita attityder om etnicitet kan förändras varaktigt.

Vi tillämpar en tvärvetenskaplig experimentell ansats där implicita associationstest och en vignettestudie kombineras med psykologiska övningar som syftar till att antingen förändra eller kontrollera implicita attityder om etnicitet.

Projektet beräknas involvera ca 450 deltagande handläggare. Projektet tillämpar den psykologiska forskningen om implicita attityder på ett sociologiskt problem genom att studera hur implicita attityder om etnicitet relaterar till diskriminering bland individer som i kraft av sina yrkespositioner påverkar social exkludering. Syftet är också att ta fram konkreta redskap för rättvisare beslutsfattande som kan användas i verksamheter där individer bedöms. Projektet syftar även till att generera ny kunskap om mekanismerna bakom implicit attityder om etnicitet genom att studera hur de kan förändras varaktigt.

Tidsplan

2017-2022

Projektledare

Moa Bursell Docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Forte