Genomfört: Framtidens hälsa - om digitaliseringens transformativa kraft

Med hjälp av fakta, beskrivningar och idéer kommer projektet peka på behovet av förändring, inspirera till åtgärder genom att visa potentialen i ett förändrat system för förbättringar inom den svenska vården.

Svensk vård levererar bra utfall på specialiserade diagnoser, men upplever problem när det gäller de lättaste och svåraste fallen. Problemen kan lösas med digitala beslutsstöd men det kräver att digitaliseringen tillåts genomsyra alla hälsoanknutna delar av våra liv, vilket kräver stora förändringar i både organisation, synsätt och teknikutveckling. I det här projektet kommer vi att med fakta, beskrivningar och idéer peka på behovet av förändring, samt inspirera till åtgärder genom att visa potentialen i ett förändrat system.

Institutet för framtidsstudier är koordinerande projektpart. Partners är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stiftelsen Leading Healthcare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Karolinska institutet, Institutet för designvetenskap vid Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Bräcke Diakonia och Mickelsbergs Data AB.

Tidsplan

2016-2017

Projektledare

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vinnova