Genomfört: Fattigdomens konsekvenser

Hur påverkas barn, ungdomar och vuxna av fattigdom? Här studeras relationer, socialt deltagande, fysisk och mental hälsa, liksom barns utbildning och inkomster som vuxna.

Detta projekt syftar till att studera fattigdomens konsekvenser i ett brett perspektiv, med analyser av flera olika utfall och olika definitioner av fattigdom. Analyserna behandlar kort- och långsiktiga effekter på sociala relationer, socialt deltagande, hälsa och psykiskt välbefinnande bland vuxna, ungdomar och barn, och mer långsiktiga effekter av fattigdom i uppväxtfamiljen på barnens utbildning och inkomster som vuxna.

För att täcka in ett brett spektrum av utfall används flera surveydatamaterial och populationsdata från register. Alla datamaterial är longitudinella, vilket ger bättre förutsättningar för slutsatser om orsakssamband än de flesta tidigare studier på området.

Inom ramarna för analyser av olika utfall kommer projektet att adressera flera frågor av relevans för den konceptuella och teoretiska diskussionen om fattigdom, t.ex. vilken slags fattigdom som är relevant för att predicera negativa konsekvenser i dagens Sverige, och om relativ fattigdom har starkare samband med negativa konsekvenser om den definieras på en annan nivå än den gängse nationella. Jag kommer också att studera om konsekvenserna är särskilt allvarliga vid långvarig fattigdom, och om de varierar beroende på andra egenskaper (t.ex. kön, etnicitet, inkomstkälla).

Ur såväl ett barn- som ett könsperspektiv är det också viktigt att jämföra effekter av fattigdom när den definieras utifrån individens egna resurser med effekterna man ser av en fattigdomsdefinition som baseras på hushållets resurser.

Tidsplan

2013-2016 Fr.o.m. år 2016 flyttas projektet till Stockholms universitet

Projektledare

Carina Mood Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond