Genomfört: Befolkning och de globala målen – en etisk utvärdering

För att nå de globala målen måste flera hinder överkommas. Detta planeringsprojekt undersöker ett hinder som ofta försummas i debatten: befolkningstillväxten.

Vår forskningshypotes är tvåfaldig: (1) befolkningspolicyer bör vidtas som medel för att uppnå de Globala målen, och (2) valet av befolkningspolicyer kräver ett moralisk rättfärdigande.

Vi kommer i projektet att utföra en förstudie av befintlig litteratur, med målet att specificera vilken ytterligare forskning som behövs för att kunna formulera ett normativt ramverk för att utvärdera befolkningspolicyer på utvecklingsagendan. Förstudien kommer fokusera specifikt på ett av de Globala målen, nämligen mål 13: målet om att bekämpa klimatförändringarna.

Flertalet frågor måste besvaras för att avgöra om befolkningspolicyer bör antas som ett medel för att uppnå mål 13, bl.a.: Vilken är den optimala befolkningsmängden betraktat ur klimatsynpunkt?; Vem bär det moraliska ansvaret att realisera en sådan befolkningsmängd?; Hur väger de positiva värdena som är knutna till individers reproduktiva frihet i förhållande till dess negativa klimateffekter?

Vi kommer också sätta samman ett konsortium av forskare och intressenter, med vilka vi kommer utarbeta en forskningsstrategi. För att främja detta ska vi arrangera en workshop med forskare från relevanta discipliner samt representanter från den svenska delegationen för Agenda 2030. Målet med workshopen är att formulera en forskningsstrategi som maximerar projektets samhällsrelevans.

Tidsplan

2019-2020

Projektledare

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Formas