Genomfört: Preferenser för koordination - deras funktion och evolutionära grund

Med hjälp av beteendemässig spelteori syftar detta projekt till att ge en djupare förståelse för hur kollektiva handlingsbeslut fattas och varför människor gör de val de gör.

I det sociala och ekonomiska livet ställs människor ofta inför beslut som kräver kollektiv handling, till exempel om de ska delta i demonstrationer, bankrusningar eller valutaattacker. Studien som föreslås i detta projekt kommer att använda beteendebaserad spelteori för att förstå mekanismerna bakom hur individer bildar preferenser om kollektiva åtgärder och hur dessa preferenser påverkas av deras miljö. Specifikt kommer projektet att undersöka hur ekonomiska faktorer som upp- eller nedgångar och ökad osäkerhet kan forma människors preferenser för att vidta eller inte vidta kollektiva åtgärder.

Tidsplan

2022-2023

Projektledare

Alexandros Rigos Fil.dr. i nationalekonomi

Finansiär

Handelsbanken