"If you're all egalitarians, how come you're so racist?" Sociala normer, implicit bias och diskriminering

Varför är etnisk segregation och ojämlikhet så utbrett i Sverige trots att svenskar är ett av världens mest egalitära folk? I det här projektet undersöks implicita fördomar i förhållande till sociala normer.

När CV:n som är identiska, så när som på namnet, skickas ut till potentiella arbetsgivare så är det mer sannolikt att en sökande blir kallad på intervju om hen har ett svenskklingande namn än om hen har ett icke-svenskklingande namn. Ett förslag till förklaring av detta bygger på det samhällsvetare kallar implicita fördomar. Tanken är att diskriminerande beteende kan orsakas av ett slags automatiska attityder som är bortom individens direkta kontroll och som står i konflikt med hens uttalade värderingar. En individ kan alltså vilja handla i enlighet med en anti-diskrimineringsnorm, men misslyckas då dennes implicita fördomar leder hen fel. Det är till exempel fullt möjligt att en HR-chef är en övertygad antirasist, men ändå ”råkar” sålla bort CV:n av personer med icke-svenskklingande namn när hen bestämmer vilka som ska kallas till intervju.  

Syftet med det här projektet är att undersöka hur implicita fördomar är relaterade till moraliskt ansvar. För att göra detta tror vi att det är nödvändigt att ta reda på hur implicita fördomar samverkar med sociala normer –exempelvis egalitära normer – för att producera sociala utfall. Vi kommer att använda en spelteoretisk modell för att beskriva sociala normer och implicita fördomar. Detta kommer att bidra till kunskap om de mikromekanismer som samverkar för att producera makro-problem såsom etnisk diskriminering och rasism. Med hjälp av modellen kommer vi att föreslå hur och på vilket sätt moraliskt ansvar kan utkrävas av medlemmar i grupper som uppvisar implicita fördomar. Sist men inte minst så kommer modellen tillåta oss att föreslå policys som ämnar till att reducera etnisk diskriminering och liknande orättvisor.  

Tidsplan

2020-2024

Projektledare

Katharina Berndt Rasmussen Fil. dr. i filosofi
Stina Björkholm Fil. dr. i filosofi
Ane Engelstad Fil. dr. i politisk filosofi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet