Stina Björkholm

Photo: Cato Lein

Mina forskningsintressen rör sig brett kring frågor om värderande och normativa aspekter hos språket.

Jag försvarade min avhandling The Duality of Moral Language: On Hybrid Theories in Metaethics vid Stockholms universitet våren 2022. Avhandlingen handlar om hur moraliska satser besitter dualitet: de används både för att uppmuntra till handling, och för att beskriva vad talaren tror är sant. I avhandlingen kritiserar jag existerande teorier om de semantiska och pragmatiska mekanismerna som ligger bakom hur moraliska yttranden förmedlar dessa två innehåll, och utvecklar en ny teori som heter dynamisk deskriptivism. Enligt dynamisk deskriptivism kan moraliska yttranden analyseras med hjälp av en modell som erbjuder ett strukturerat sätt att analysera hur deltagare i ett samtal tar viss bakgrundsinformation för given. Bakgrundsinformationen inkluderar både vad deltagarna antar att alla tror är sant, hur de antar att respektive talare kommer bete sig, och vilka frågor de alla antar att de gemensamt ska försöka besvara. Jag argumenterar att vissa moraliska yttranden har som funktion att uppdatera denna bakgrundsinformation både genom att påverka vad deltagarna antar är sant och hur respektive talare är förbunden till att agera.

Min nuvarande forskning bedrivs inom projektet Sociala normer, implicit bias och diskriminering. Jag fokuserar på hur talare kan uttrycka sig på sätt som är nedsättande eller kränkande genom att applicera samma språkliga modell som jag använder i avhandlingen för att analysera moraliskt språk. Mitt fokus ligger på hur talare kan uttrycka sig på sätt som uppdaterar den delade bakgrundsinformation genom att inkludera nedsättande eller kränkande innehåll. Jag undersöker sedan hur detta kan leda till diskriminering och orättvis maktfördelning i kommunikativa interaktioner och andra kontexter.

Utvalda publikationer

Projekt