Migranters barn. En longitudinell studie i Norge

Hur ser integrationsprocessen ut för norska ungdomar med föräldrar som är utrikes födda?

I en tid då etnisk, kulturell och religiös mångfald ökar som en följd av invandring är det viktigt att förstå hur barn till utrikes födda föräldrar anpassar sig och blir så väl socio-ekonomiskt som socialt och kulturellt integrerade. Det blir ett avgörande test av hållbarheten för länder som tar emot invandrare och ett sätt att förstå vilka utmaningar samhället kan stå för i framtiden i termer av sådant som jämlikhet och sammanhållning.

I det här projektet studeras barn till utrikes födda föräldrar under den avgörande övergången från ungdom till vuxen i Norge. Vad är det som avgör deras möjligheter och vägar in i utbildning, arbete, socialt och kulturellt liv? Projektet vill ta reda på:

  • Vad som påverkar rörlighet i utbildning bland barn med utrikes födda föräldrar.
  • Vilka socio-kulturella riskfaktorer kan ge negativa effekter i unga år.
  • Förstå relationen mellan kulturell förändring och socio-ekonomisk mobilitet.
  • Förklara vad som leder till könsskillnader i livsval.
  • Studera hur utbildningssystemet, välfärdsstaten och jämställdhetspolitik påverkar integrationen.
  • Bidra till utvecklandet av integrerade teoretiska modeller som är bättre på att ta hänsyn till institutionell variation.

IFFS är projektpartner i detta projekt och nedan listas de personer som deltar från IFFS. Projektet har sin hemvist på FAFO, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning där Jon Horgen är projektledare. 

Tidsplan

2021-2024

Projektledare

Projektmedlemmar

Jan O. Jonsson Professor i sociologi
Carina Mood Professor i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudieer

Finansiär

FAFO