Niels Selling

Telefon: 073-677 44 44

Jag disputerade 2018 vid Europauniversitetet i Florens. I min avhandling, ”Unity or Fracture? Explaining Political Preference Formation Among Large American, British, and German Firms”, studerade jag de politiska preferenserna bland stora företag. Mina forskningsområden handlar om lobbying, politisk makt, politisk ekonomi och eliter.

Vid Institutet för Framtidsstudier har jag tidigare arbetat inom projektet ”Underjordisk politik: De policyprofessionellas liv och arbete” som fokuserar på en växande kategori av personer som i olika former är anställda för att bedriva politik, och alltså inte förtroendevalda.

Mitt nuvarande projekt – ”Företag som politiska aktivister: Omfattningen och uppkomsten av politiskt ansvarstagande bland företag” – syftar till att undersöka företagslobbying inom frågor som rör kulturell mångfald, miljö, livsstilsval, nationalism och invandring. Denna typ av politiskt engagemang går tvärt emot den gängse uppfattningen om vad företagslobbying går ut på, nämligen att öka vinsterna genom att påverka i frågor som har direkt koppling till kärnverksamheten.

Publikationer

Projekt