Andrey Tibajev

Photo: Cato Lein

Jag är forskare i etnicitet och migration med ett särskilt intresse för integrationsprocesser. Jag disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen The value of immigrants' human capital for labour market integration, i vilken jag studerade hur utrikes föddas humankapital används och värderas på den svenska arbetsmarknaden.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag som inom två forskningsprojekt. Dels i Utrikes födda kvinnor på europeiska arbetsmarknader: kultur, institutioner och humankapital, inom vilket jag undersöker arbetsmarknadsutfall för utrikes födda kvinnor i Europa. Dels i Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa, med fokus på utrikes föddas sociala normer och värderingar, hur dessa förändras med tiden i Sverige och hur de påverkar mötet med olika samhällsinstitutioner.

 

Publikationer

Projekt