Andra institut

Nedan följer ett urval av forskningsinstitut, stiftelser och ideella organisationer som bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och relaterade verksamheter. Institutet för Framtidsstudier ansvarar ej för innehållet på webbplatserna och många av dessa har en annan inriktning än Institutets.

Svenska

Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Kungliga Tekniska Högskolan
Arbetar med tvärvetenskapliga studier som syftar till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin
Har en lång tradition av att belysa strategiska vägval som på olika sätt berör teknikens möjligheter och problem i samhällsutvecklingen.
Långtidsutredningen vid Finansdepartementet
Undersöker långsiktiga utvecklingstrender och utmaningar och vilken betydelse de har för Sveriges ekonomiska tillväxt på lång sikt
Pufendorfinstitutet
Är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Lunds universitet. Institutets målsättning är att identifiera och studera några av dagens och framtidens stora problem och söka dess lösningar.
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Är en fri oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Stiftelsen stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. 

Andra Nordiska länder

Copenhagen Institute for Futures Studies (Danmark)
Ett privat forskningsinstitut som arbetar mot näringsliv och offentliga organisationer. Institutet ger ut tidskriften FutureOrientation.  
Finland Futures Research Centre (Finland
Fokuserar framför allt på forskning inom områdena miljö och energi, innovation, kreativa industrier, samt samhälle och kultur. Centret erbjuder utbildning i framtidsstudier tillsammans med Turku School of Economics och Finland Futures Academy.  
The Nordic Innovation Centre (Norden)
Har sedan 2001 medverkat och finansierat framtidsstudier med inriktning på teknik och innovation. 

Europa

Club of Rome (Internationell)
Bedriver sedan slutet av 1960-talet globala framtidsstudier av mänsklighetens stora problem och framtida utmaningar.  
Estonian Institute for Futures Studies (Estland)
Bedriver strategiska studier för att bidra till utvecklingen av det estniska samhället och dess ekonomi.  
European Foresight Monitoring Network (EU)
Bevakar framsynsprojekt i Europa och sprider information om framtidsstudier till ett nätverk av forskare och policymakare.  
Foresight Programme and Horizon Scanning Centre (Storbritannien)
Bedriver omvärldsanalys och framsynsprojekt med syftet att stödja den brittiska regeringens politik och strategier för forskning och utveckling.  
Future of Humanity Institute (Storbritannien)
Ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid universitetet i Oxford.  
Futuribles (Frankrike)
Ett privat forskningscenter och konsultfirma med inriktning på framtidsstudier, policy och strategi. Centret ger ut tidskriften Futuribles.  
Institute for Futures Studies and Technology Assessment (Tyskland)
Bedriver forskning inom områdena framtidsstudier, teknikbedömning, IT och media, miljö, energi och hållbar utveckling, regionala studier och bosättning.  
Institute for Prospective Technological Studies (Spanien)
Är en av sju vetenskapliga forskningscenter som arbetar för den europeiska kommissionen. Institutets uppgift är att stödja beslutsprocesser genom tekniskt inriktade framtidsstudier.  
International Institute for Applied Systems Analysis (Österrike)
Ett internationellt forskningsinstitut för tvärvetenskapliga och policyinriktade studier av globala komplexa förändringar. Institutet forskning är organiserad i tre teman: miljö och naturtillgångar, befolkning och samhälle, energi och teknologi.  
Secretariat for Futures Studies (Tyskland)
Bedriver regionstudier och samhällsplanering utifrån traditionell vetenskap samt scenarioteknik, framtidsverkstäder, och delfimetoden.  
World Future Council (Tyskland)
Fokuserar på globala utmaningar för jordens framtida generationer. Rådet arbetar efter sex teman: framtida generationers rättigheter, klimat och energi, hållbara finansiella system, barn och ungdom, World Future Award, samt vetenskap, etik och andlighet. 

Övriga världen

Acceleration Studies Foundation (USA)
Bedriver forskning, utbildning, uppsökande verksamhet och opinionsbildning inom fältet accelererande teknologisk förändring och samhällsutveckling.  
Center for Futures Studies (Egypten)
Främjar användandet av framtidsstudier i samhällsutvecklingen och bedriver bl.a. studier av Egyptens framtida energi- och vattensystem.  
Center for Futurism in Education vid Ben-Gurion University (Israel)
Bedriver forskning och utveckling inom områdena IT, utbildning, pedagogik och utveckling.  
Center for Millenial Development vid Boston University (USA)
Är världens största forskningscentrum för milleniumstudier.  
Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future vid Boston University (USA)
Bedriver forskning och utbildning inom långsiktiga framtidsstudier.  
Hawaii Research Center for Futures Studies vid University of Hawaii (USA)
Bedriver utbildning i framtidsstudier från ett statsvetenskapligt perspektiv samt forskning och rådgivning.  
Institute for Alternative Futures (USA)
Bedriver forskning, utbildning och rådgivning.  
Institute for Ethics and Emerging Technologies (USA)
Är ett centrum för teknikbedömning med inriktning på bl.a. IT, artificiell intelligens och transhumanism.  
Institute for Futures Research of University of Stellenbosch (Sydafrika)
Ett institut med inriktning på forskning och utbildning.  
Institute for the Future (USA)
Arbetar efter följande fem teman: arbete och vardag, teknologi och samhälle, hälsa och hälsovård, globala näringslivstrender, samt studier av konsumtionssamhället.  
Interdisciplinary Center for Technological Analysis & Forecasting vid Tel-Aviv University (Israel)
Ett centrum med inriktning på teknikprognoser, framsyn, utvärdering och långsiktig planering.  
International Institute of Forecasters (USA)
Främjar forskning, utveckling och användning av prognoser. Institutet håller seminarier och konferenser samt ger ut tidskrifterna International Journal of Forecasting och Foresight.  
Long Now Foundation (USA)
En stiftelse med målsättning att gynna långsiktigt tänkande med en tidsram upp till tio tusen år. Organisationen bedriver forskningsprojekt, ett museum, en blogg, seminarier, m.fl. aktiviteter.  
Millennium Project (USA)
Är en global tankesmedja bestående av futurister, forskare, planerare och policymakare. Organisationen ger årligen ut skriften State of the Future.  
National Academies Keck Futures Initiative (USA)
Ett tvärvetenskapligt projekt med målsättningen att förbättra kommunikationen mellan forskare, finansiering, organisationer, universitet och allmänheten.  
National Institute of Science and Technology (Japan)
Arbetar med forskning och långsiktig planering inom området vetenskap och teknologi.  
RAND Corporation (USA)
Är ett för framtidsstudierna centralt forskningsinstitut. På RAND har bl.a. scenario- och delfimetoden utvecklats.  
World Future Society (USA)
Är ett sällskap för futurister, forskare och andra med intresse för framtidsstudier och relaterade aktiviteter. Sällskapet ger ut vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter, böcker, samt håller i seminarier och internationella konferenser.  
World Futures Studies Federation (internationell)
Ett globalt nätverk av futurister, forskare, utbildare och aktivister.