Genomfört: Samhällskontrakt och framtida generationer

Hur bör principer för rättvisa appliceras på ett ständigt föränderligt samhälle där nya typer av orättvisor uppstår och dynamiskt beslutsfattande påverkar möjliga framtida generationer?

Politiska policys för framtiden – som policys för hantering av global uppvärmning – påverkar inte bara kvalitén på framtida liv utan också vilka personer som kommer att finnas. Kontraktsteorier är en del av den politiska filosofin som framhåller att det som är moraliskt och rättvist i samhället bör baseras på ett (hypotetiskt) kontrakt mellan personerna som ingår i samhället. Kärnfrågan för det här projektet är hur kontraktsteorier för rättvisa kan appliceras på ett dynamiskt samhälle, där olika populationer existerar i olika möjliga utfall.

Samhällen är inte statiska; de förändras ständigt. Men tidigare forskning om rättviseprinciperna – principerna för hur vi skall organisera samhället på ett rättvist sätt – har nästan bara behandlat statiska val, det vill säga fall med ett enda val mellan olika sätt att organisera samhället, eller mellan olika framtider. Denna begränsning är orealistisk. Vi väljer inte framtiden med ett val, framtiden väljs med en sekvens av val över tid. Hur vi organiserar samhället omprövas konstant genom val och andra sociala förändringar. Rättviseprinciperna måste kunna appliceras repeterat, för att kunna adressera nya orättvisor.

Projektet avser att klargöra de problem denna dynamiska aspekt av rättvisa ger upphov till. Ett mål för projektet är att utforska hur kontraktsteorier för rättvisa kan hantera förändringar i samhället – förändringar i teknologier och omständigheter, och tillägg av framtida generationer. Ett andra mål är att utforska denna typ av dynamiskt beslutsfattande inte bara i kontraktsteori utan också i populationsetik, som är den del av etiken som behandlar fall där olika människor existerar i olika utfall.

Fokus för projektet är kombinationen av tre olika forskningsfält: politisk filosofi, populationsetik och dynamisk beslutsteori.

Tidsplan

2021–2023

Projektledare

Johan E. Gustafsson Docent i praktisk filosofi

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond