Genomfört: Intimitetens sociala former

Hur finner vi intimitet utanför den traditionella kärnfamiljen? Här studeras pardans, vår relation till husdjur och umgänget i kollektivboenden.

Syftet med denna studie är att utforska intimitetens sociala former med tre fallstudier som empirisk grund. Målsättningen är att belysa fall som inte utgår från kärnfamiljen eller den romantiska/sexuella relationen. Istället öppnar projektet upp för den mångfald relationsformer som är typiska för vår tid men tämligen frånvarande i den samhällsvetenskapliga forskningen. Studiens utgångspunkt är att människan har ett grundläggande behov av nära relationer samt att uttrycken och formerna för detta behov förändras över tid. Åtskilliga studier har belyst den omvälvande process som föregick etableringen av den levnadsform som många idag uppfattar som självklar: kärnfamiljen.

Projektet tar sig an frågan om de samhällsskiften vi ser idag på motsvarande sätt föranleder förändringar när det gäller organiseringen samt synen på intimitet. Snarare än att acceptera tesen att våra nära relationer har förändrats är frågan för detta projekt om, och i så fall hur och med vilka konsekvenser sådana skiften skett.

Ambitionen är därmed delvis att problematisera vissa av de teorier om intimitetens villkor i det senmoderna som dominerar forskningsfältet. Till skillnad från de studier som menar att intimlivet har kommersialiserats och förytligats, vill vi pröva tesen att människor förmår att skapa fördjupade sociala relationer och sammanhang i en tid präglad av snabba förändringar och förskjutningar i innebörden av traditionella intimitetsformer såsom kärnfamiljen.

Målsättningen är att fylla en kunskapslucka utifrån tre empiriska fallstudier. Fallstudierna har valts strategiskt i syfte att ligga till grund för en utforskning och utveckling av intimitet som samhällsvetenskapligt begrepp.

Fallstudierna är:

  1. kollektivhusboende och vänskapshushåll,
  2. relationen människa och (hus)djur samt
  3. pardans som en arena för en kroppsligt förmedlad närhet.

Med utgångspunkt i dessa fall vill studien utforska:

a) intimitetens praktiker, dvs. de handlingar genom vilka intima relationer konstitueras,
b) intimitetens subjektskap, dvs. de identiteter som möjliggörs på intimitetens område, och
c) intimitetens tid/rum, dvs. platsens särskilda betingelser samt betydelsen av relationernas grad av varaktighet.

Projektet kommer att bedrivas i form av en kvalitativ undersökning. I huvudsak kommer materialinsamlingen ske genom intervjuer (30-40 intervjuer per fallstudie), deltagande observation samt insamlande av intimitetsdagböcker, dvs. korta anteckningar förda av informanterna gällande vardagliga rutiner och reflektioner kring intimitet såsom den gestaltas inom ett kollektivt boende, i relationen med ett (hus)djur samt i förhållande till dansbanans kroppsligt förmedlade närhet.

Tidsplan

2015-2017

Projektledare

Finansiär

Vetenskapsrådet