Photo: Eugene Zhyvchik/Unsplash

Kulturell evolution i digitala samhällen

I det här projektet används evolutionära modeller för att studera hur den kulturella evolutionen kan påverkas av nya informationsvägar och teknologi som själv bearbetar information. 

Det finns en oro gällande konsekvenserna av digitala informationsteknologier. Hur kommer exempelvis relationer mellan människor att påverkas i termer av samarbete, utnyttjande, jämlikhet och demokrati, och hur kommer kvaliteten på den information som sprids att påverkas? I förlängningen finns möjligheten att maskiner blir mer autonoma med svårbedömda konsekvenser.

Forskarnas bärande idé är att framväxten av modern informationsteknologi, som datorprogram, internet, sociala medier, databaser och artificiell intelligens, kan betraktas och analyseras som en så kallad evolutionär övergång, där reglerna för hur information lagras, sprids och manipuleras förändras radikalt. Parallellt uppstår nya typer av agenter och mönster för samarbete, konkurrens och utnyttjande förändras. Ett antal sådana övergångar har skett i livets historia på jorden, och även i människans historia, genom tillkomsten av språk och senare även skriftspråk.

Inom det växande forskningsfältet kulturell evolution studeras hur information sprids och samhällen formas utifrån dagens teknologier. Forskarna kommer att bygga vidare på evolutionära modeller och insikter för att studera hur förutsättningarna förändras med nya informationsvägar och aktiv teknologi som själv bearbetar informationen. Digitala informationsteknologier har omfattande konsekvenser för kulturell evolution i allmänhet. Projektets övergripande syfte är att studera dessa konsekvenser och hur individen och samhället påverkas, med fokus på:

  • Kunskap och desinformation
  • Polarisering och segregation
  • Social påverkan och tillit

IFFS är projektpartner i detta projekt som är baserat på Stockholms universitet och drivs av Magnus Enquist.

Tidsplan

2024

Projektledare

Anandi Hattiangadi Professor i filosofi

Finansiär

Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse