AVSLUTAT: Hemtjänsten intervjuar boenden och anhöriga

Spridningen av covid-19 har varit störst bland äldre och utsatta grupper, särskilt migranter. Denna studie ämnar utveckla bättre metoder för kunskapsinhämtning med fokus på sårbara grupper.

DET HÄR PROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Sociala normer och värderingar påverkar vårt sätt att agera i samband med epidemier och pandemier. Spridningen av covid-19 har varit särskilt stor i utsatta grupper och områden. Orsaker har ansetts vara trångboddhet i kombination med generationsboende, de utsattas arbetssituation (främst inom serviceyrken) samt svårigheter för myndigheter att nå ut med information som tolkas och efterföljs på önskat sätt av mottagarna.

”Hemtjänsten intervjuar boenden och anhöriga” (HIBA) är en förstudie vars syfte är att utveckla en metod för dubbelriktad kommunikation för särskilt utsatta grupper genom uthållig hälsolitteracitet – förmågan att förstå och använda information om hur man främjar hälsa. Studiens mål är att bidra till att dämpa pandemins utbredning och effekterna av covid-19; att öka kunskapen och hitta innovativa vägar i arbetet mot covid-19 pandemin; samt att bidra till att bygga upp en beredskap inför framtida pandemiutbrott. För att detta skall bli ett konkret och möjligt mål är det viktigt att först förstå orsakerna och mekanismerna i en smittspridning.

I detta projekt genomför specialtränad hemtjänstpersonal intervjuer med brukare och anhöriga på deras hemspråk. Projektet äger rum i Sverige men avsikten är att resultaten skall kunna användas globalt i framtida pandemibekämpning. Parallellt med denna studie utförs en komparativ studie, ”Values in Crisis a Crisis in Values” (CIV), där medborgare i tjugotalet länder i världen svarar på delar av de frågor som ingår i HIBA. De två delarna kommer att vara integrerade, vilket gör det möjligt att analysera hur värderingar förändras när ett samhälle drabbas av en ny infektionssjukdom.

Resultaten kommer att göras tillgängliga för kommuner, regioner och andra myndigheter. Den undersökningsmodell som nu utvecklas kan även skalas upp till flera andra verksamhetsområden.

Tidsplan

2020-2021

Projektledare

Bi Puranen Docent i ekonomisk historia

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vinnova, IFFS.