AVSLUTAT: De policyprofessionella i välfärdsstaten

I projektet undersöks s.k. ”policyprofessionella”, dvs. personer anställda för att bedriva politik. Vad betyder det att allt fler av dem med stort inflytande på politiken är anställda och inte förtroendevalda?

DET HÄR PROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Vi avser att undersöka en grupp vi benämner ´de policyprofessionella´. Detta är personer som i olika former är anställda för att bedriva politik.  De återfinns i regeringskansliet, i partierna på såväl national som regional och lokal nivå, i intresseorganisationer samt i s.k. tankesmedjor. Vi vill undersöka innebörden av att allt fler av dem som har starkt inflytande över den politiska dagordningen är personer som istället för att vara förtroendevalda är anställda. Det är tre aspekter på de policyprofessionella som fokuseras:

  1. De policyprofessionellas arbete som en politisk påverkansform: Vilka resurser använder man i sitt arbete? Vilka nätverk är man inlemmad i och hur ser man på dessa nätverk? Hur uppfattar man sin roll gentemot förtroendevalda politiker och valda organisationsrepresentanter?
  2. De policyprofessionellas yrkes- och karriärval. Varför väljer man att driva politik just i denna form och inte som förtroendevald politiker? Vilka meriter har varit avgörande för att erhålla anställning?
  3. De policyprofessionella som en grupp med en särskild arbetsmarknad: Hur omfattande är de policyprofessionellas arbetsmarknad? Hur rör man sig på denna arbetsmarknad? Hur uppfattar balansen mellan det egna karriärintresset, organisationens/partiets intressen och ett bredare samhällspolitiskt intresse? Hur ser status och hierarki ut bland de policyprofessionella som grupp?

Projektet baseras framförallt på intervjuer med policyprofessionella, samt med politiker och tjänstemän. Dessutom genomför vi en kartläggning av de policyprofessionella.

Tidsplan

2012-2016

Projektledare

Stefan Svallfors Professor i sociologi

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Vetenskapsrådet