Algoritmer i offentligt beslutsfattande: Samhällsbyggnad i förändring

Hur kan vi säkra att användningen av AI i offentlig sektor är kompatibel med den transparens som krävs i en demokrati? Vad bör regleras, och inte?

Sverige ska vara en ledande AI-nation. För att kunna lägga en god grogrund för mod och innovationsskap hos våra offentliga aktörer behöver frågan om AI och algoritmer i offentligt beslutsfattande analyseras noggrannare. Algoritmer kommer ha en enorm inverkan på förvaltning, kvalitet och arbetsmiljö i hela den offentliga sektorn – men frågan hörs nästan inte i den allmänna debatten. Även från näringslivet uttrycks behovet av en fördjupad diskussion om transparens inom AI för att kunna förbättra användningen. Det här projektet avser att samla forskare kring ämnet för en fördjupning i frågan om vilken reglering som behövs – och inte behövs.

Hur kan vi som samhälle kunna förklara algoritmers och allt mer komplexa systems funktionssätt, och hur kan vi garantera transparens och demokrati i takt med att vi inför AI i offentliga beslut? Hur kan vi göra detta på ett sätt som stimulerar innovation och demokrati på samma gång?

Slutsatserna kommer att samlas i en antologi om offentlig sektors användning av automatiserade beslut, vad som kan gå fel, och vägledande principer för hur användningen kan förbättras i framtiden. 

 

Tidsplan

2023–2024

Projektledare

Maja Fjaestad Tekn. Dr., Lektor

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

J. Gust. Richert Stiftelse