AVSLUTAT: Sociala nätverk och integration

Kan insatser för att matcha ihop utlandsfödda med etablerade svenskar hjälpa de förras sociala och ekonomiska situation? Detta projekt söker svaret på frågan.

Utlandsföddas begränsade sociala nätverk pekas ofta ut som en avgörande anledning till gruppens svaga ställning på arbetsmarknaden. Detta projekt kommer att genomföra ett av de första randomiserade fältexperimenten på området för att göra en uppskattning av hur utlandsföddas sociala och ekonomiska situation påverkas av ökad kontakt med etablerade svenskar. 

Projektet är ett samarbete med Nya Kompisbyrån som är den största frivilligorganisationen i sitt slag i Sverige, och som årligen matchar flera tusen utlandsfödda och etablerade svenskar i syfte att förbättra integration. Projektet kommer i en andra del även studera hur kvaliteten på matchningarna påverkar etablerade svenskars utfall i termer av engagemang och åsikter om invandring.

Nya Kompisbyrån har sedan starten 2015 matchat 40 000 personer, men trots att det arbete som organisationen, och andra liknande denna, ofta finansieras av skattemedel och antas spela en viktig roll i arbetet med integration, har ingen akademisk studie av utfallet gjorts tidigare.

Projektet leds från Uppsala universitet där Mounir Karadja är projektledare.

Tidsplan

2022–2023

Projektledare

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse