Institutets finansiering

Institutet finansieras huvudsakligen genom ett bidrag från statsbudgeten och via externa forskningsanslag. Institutet gör också viss forskning på uppdrag av olika myndigheter. Aktuella bidragsgivare omfattar (i bokstavsordning):

FP7

EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.
Länk till FP7

Forte

Forte finansierar forskning inom tre ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Länk till Forte

Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning rörande bland annat barnlöshet och barns hälsa, forskning för jämlikhet och integration, ungdomars möjligheter samt forskning som verkar mot kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering.
Länk till Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap.
Länk till Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Länk till MSB

Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har till ändamål att främja samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning med anknytning till Sverige.
Länk till Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.
Länk till Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.
Länk till Vetenskapsrådet

Vinnova

Vinnova stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och transporter samt verkar för att ny kunskap omsätts så effektivt som möjligt.
Länk till Vinnova

För uppgifter om vad anslagen går till, se vidare under Forskningsprojekt.