Två-årig postdoktjänst utlyses i ett forskningsprojekt om etniska stereotyper

Kaksivuotinen postdoc-tehtävä tutkimushankkeessa Etniset stereotypiat pitkällä aikavälillä: Pohjoismainen vertailu

(se finsk version av annonsen längre ner på denna sida)

 

Arbetsbeskrivning

Forskningsprojektet, "Etniska stereotyper över tid - en nordisk jämförelse", har som syfte att förstå varför, och under vilka omständigheter, stereotyper om olika invandrargrupper och minoriteter uppstår och förändras. Projektet har en sociohistorisk och komparativ ansats, där vi använder oss av storskalig textanalys av digitaliserade tidningsartiklar från 1955 och framåt, för att kvantitativt och kvalitativt kartlägga och jämföra innehållet i stereotyper av olika invandrar- och minoritetsgrupper över tid i Finland och Sverige. Projektet syftar således till att bidra med kunskap om etniska stereotyper som en social konstruktion. Baserat på dessa textanalyser kommer vi också kunna göra prognoser för den framtida möjliga utvecklingen av etniska stereotyper i regionen.

 Tjänsten är på heltid i två år och innebär ansvar för genomförandet av den kvantitativa analysen av nyhetstext i digitala tidningsarkiv i Stockholm och Åbo, samförfattande av vetenskapliga artiklar på engelska, populärvetenskapliga arbeten på svenska eller finska och att presentera forskningsresultat i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Kandidaten kommer att arbeta i en forskargrupp där arbetsspråket är primärt engelska, men dataanalysen innebär att goda språkkunskaper i svenska och/eller finska är mycket användbart.

Kvalifikationer och meriter

Den sökande ska ha disputerat inom de senaste fem åren, eller ha disputationen nära förestående, inom ett samhällsvetenskapligt ämne såsom sociologi, psykologi, statsvetenskap, historia, alternativt inom lingvistik eller computer science. För analysen är det en stor fördel om den sökande kan både svenska och finska. Det är särskilt meriterande om den sökande behärskar analys med hjälp av ”natural language processing” (word embedding models) eller liknande tekniker. Det är meriterande om den sökande tidigare har studerat etnicitet, stereotyper och fördomar, eller har genomfört komparativa undersökningar.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla

Anställningsvillkor

Tjänsten är på heltid i två år med tillträde tidigast 1 juni och senast 1 september 2022. Tjänsten innebär att längre perioder kommer att spenderas både i Stockholm och Åbo då analys av data måste genomföras på plats. Den sökande kan välja att ha Stockholm/Institutet för framtidsstudier eller Åbo/Migrationsinstitutet i Finland som sin primära arbetsplats. Den sökande förväntas bedriva arbetet på plats på Institutet för framtidsstudier eller Migrationsinstitutet i Finland, men visst distansarbete är också möjligt.

Kontakt

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Moa Bursell som leder projektet, [email protected]

För mer information om Institutet för framtidsstudier, vänligen kontakta Christina Alwert, [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Ansökan skickas till [email protected] senast 1 maj 2022. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Institutet för framtidsstudier (IFFS) bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. IF är en självständig forskningsstiftelse. Under ledning av VD Gustaf Arrhenius och ett kansli arbetar för närvarande ett drygt fyrtiotal forskare från olika discipliner med framtidsstudier och långsiktiga analyser. IF samarbetar med regering, riksdag, myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda, såväl i Sverige som internationellt, och finner vägar för att ge aktuell forskning genomslag i policyutformning. Läs gärna mer om oss och om våra forskningsområden

 -------------------------------------------------------

Kaksivuotinen postdoc-tehtävä tutkimushankkeessa Etniset stereotypiat pitkällä aikavälillä: Pohjoismainen vertailu

 

Työn kuvaus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on ymmärtää, miksi ja missä olosuhteissa eri maahanmuuttajaryhmiin ja vähemmistöihin kohdistuvat stereotypiat syntyvät ja muuttuvat. Hankkeen lähestymistapa on sosiaalihistoriallinen ja vertaileva. Hankkeessa toteutetaan digitoidujen sanomalehtiartikkeleiden laajamittainen tekstianalyysi vuodesta 1955 lähtien. Tätä kautta kartoitetaan ja vertaillaan eri maahanmuuttaja- ja vähemmistöryhmiin liittyviä stereotypioita ja niiden muutosta Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä määrällisen ja laadullisen analyysin pohjalta ymmärrystä etnisistä stereotypioista sosiaalisina konstruktiona. Tekstianalyysien pohjalta pyritään myös muodostamaan ennakoivaa ymmärrystä mahdollisesta etnisten stereotypioiden kehittymisestä.

Tehtävä on kokoaikainen ja kestoltaan kaksi vuotta. Tehtävään valittu hakija vastaa digitaalisten sanomalehtiaineistojen analyysin toteuttamisesta Tukholmassa ja Turussa, englanninkielisten tieteellisten artikkelien kirjoittamisesta, sekä tutkimustulosten esittelystä tieteellisissä ja populaaritieteellisissä yhteyksissä. Tehtävään etsitään ensisijaisesti henkilöä, joka hallitsee hyvin sekä ruotsin että suomen kielen. Hakija työskentelee tutkimusryhmässä, jossa käytetään näiden lisäksi työkielenä englantia.

Edellytykset

Etsimme hakijaa, joka on väitellyt viimeisen viiden vuoden aikana, tai jolla on valmistumassa oleva väitöskirja yhteiskuntatieteistä (esim. sosiologia, psykologia, valtiotieteet, kielitiede, tietojenkäsittelytiede) tai historia-alalta. Analyysin kannalta on suuri etu, jos hakija osaa sekä ruotsia että suomea. Työsuhteen edellytyksenä on ainakin toisen näistä kielistä hallitseminen. Erityisansioksi katsotaan, jos hakija hallitsee analyysin teon natural language processing -menetelmällä (word embedding models) tai muita kvantitatiivisia tekstianalyysimentelmiä käyttäen. Eduksi katsotaan myös, jos hakija on aiemmin tutkinut etnisyyttä, stereotypioita ja ennakkoluuloja tai tehnyt vertailevaa tutkimusta.

Englanninkieliseen hakemukseen pyydetään sisällyttämään:

Työehdot

Tehtävä on kokoaikainen ja on kestoltaan kaksi vuotta. Työ alkaa aikaisintaan 1.6. ja viimeistään 1.9.2022. Tehtävä edellyttää pidempien ajanjaksojen viettämistä Tukholmassa ja Turussa, koska tietojen analysointi on tehtävä paikan päällä. Hakija voi valita ensisijaiseksi työpaikakseen joko Tukholman Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen tai Turun Siirtolaisuusinstituutin. Hakijan odotetaan työskentelevän pääsääntöisesti paikan päällä Tulevaisuuden tutkimuslaitoksessa tai Siirtolaisuusinstituutissa. 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa projektin johtaja, Moa Bursell, ​​[email protected]

Lisätietoja Institute for Future Studiesista antaa Christina Alwert, [email protected]

Toivomme, että haet tehtävää niin pian kuin mahdollista. Hakemus lähetään osoitteeseen [email protected] viimeistään 1.5.2022. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

 
Institutet för framtidsstudier (IFFS) toteuttaa tieteidenvälistä tutkimusta poliittisesti keskeisistä tulevaisuuden aiheista ja osallistuu julkiseen keskusteluun seminaareillaan ja julkaisuillaan. IF on riippumaton tutkimussäätiö. Yli neljäkymmentä eri tieteenalojen tutkijaa työskentelee tulevaisuudentutkimuksen ja pitkän aikavälin analyysien parissa toimitusjohtaja Gustaf Arrheniuksen ja sihteeristön johdolla. IF tekee yhteistyötä valtion, eduskunnan, viranomaisten, järjestöjen, instituutioiden, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa sekä Ruotsissa että kansainvälisesti ja tuottaa ajankohtaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Voit lukea lisää meistä ja tutkimusalueistamme (linkit tähän)