Sammanslagning av mikrosismuleringsmodellen SESIM:s två versioner

Uppdraget innebär att Institutet för Framtidsstudier ska lägga samman mikrosismuleringsmodellen SESIM:s två versioner till en, och verifiera att hälsoutfall mm i den nya versionen stämmer överens med ursprunglig LEV-SESIM. 

SESIM är en mikrobaserad simuleringsmodell som skriver fram ett stickprov (300 000) av befolkningen på lång sikt (50 år eller längre). Modellen beskriver även befolkningens sysselsättningsstatus, pensionsstatus mm samt på detaljerad nivå individernas inkomster så att disponibel inkomst för varje individ kan beräknas. SESIM-modellen kan betraktas som ”open source” eller ”public domain”.

Modellen används löpande av Finansdepartementet för långsiktiga pensionsprognoser och av myndigheter och forskare för olika analyser.

Finansiär: Folkhälsomyndigheten Tidsplan: 2016-2018 Projektledare: Anders Ekholm Projektmedlemmar (utanför IFFS): Joakim Hussenius