Säkerställning av representativitet för utrikes födda i WVS-undersökningen

<p>Uppdraget ska säkerställa representativitet för utrikes födda i den svenska delen av undersökningen World Values Survey (WVS). Undersökningen utgår från den återkommande WVS-undersökningen om värderingar och sociala normer som genomförs i ett hundratal länder ungefär vart femte år.</p>

För att få mer kunskap om hur värderingar påverkas när människor bosätter sig i andra länder avser WVS att göra en kompletterande mätning för att få ett representativt urval och en hög andel svarande bland personer som flyttat till Sverige från andra länder. Detta för att göra resultaten generaliserbara för hela befolkningen. Undersökningen kommer också att innehålla ett antal tilläggsfrågor för att fånga migrantperspektivet. Denna del rör vilka förväntningar personer som migrerat till Sverige hade innan de flyttade och hur de upplever att deras bild av samhället förändrats sedan ankomsten.

Finansiär: Regeringskansliet
Tidsplan: 2018-06-11--2019-01-19
Projektledare: Bi Puranen