Bättre folkhälsa genom skolframgång

Skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora inom Göteborgs Stad och Angered uppvisar sämre utfall på de flesta parametrar som mäts inom folkhälsoområdet: utbildningsnivån är lägre, och karies och rökning vanligare. Skolan har en viktig roll för att alla barn ska få samma möjligheter. Sedan tidigare vet vi att elever med hög frånvaro i skolan löper risk att hamna i en situation som på olika sätt påverkar deras hälsa negativt. Detta projekt som drivs av Angered handlar därför om att förbättra folkhälsa genom tidiga förebyggande insatser med fokus på barn och unga.

Projektet tar hjälp av kunskaper och forskning som finns för närvaroarbete i grundskolan, och kopplar ihop det med stordata (big-data) som finns i lärarnas dagliga närvarorapportering. Det sker genom utvecklingen av ett digitalt närvaroverktyg som kopplar ihop teknik med forskning och beprövade kunskaper inom närvaroarbete. Verktyget testas i en första fas med hjälp av två skolor. Verktyget ska fungera som stöd till skolledningen som kan få mer precis information om vilka elever som behöver extra hjälp och av vilken aktör – t.ex. skolhälsan eller socialtjänsten.

Institutets uppdrag består i att hjälpa till i arbetet med valet och hanteringen av data. Anders Ekholm är teknisk-analytisk projektledare.

Läs mer om projektet på dess webbplats

Finansiär: Vinnova Tidsplan: 2015-2019 System.String[] Externa projektmedlemmar: Anders Ekholm