Per Engzell

Telefon: 08-402 12 00

Jag skrev min avhandling i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI). I den visar jag bland annat hur utlandsfödda föräldrars utbildningsbakgrund förklarar prestationer och studieval hos deras barn. Många föräldragrupper kommer från högre sociala skikt och har en längre utbildning än genomsnittet i sitt födelseland – men kortare än majoritetsbefolkningen i Sverige. Det här förklarar i sin tur kontrasten mellan att deras barn har svårare att klara skolan men trots det ofta gör akademiskt inriktade studieval. En tolkning är att barnen strävar efter att nå en social position liknande den som föräldrarna haft innan de migrerade. Mina pågående studier rör överföring av resurser mellan generationer i bredare bemärkelse, tidiga könsskillnader i barns faktiska och självupplevda förmåga, samt kamratgruppers påverkan på skolprestationer.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag främst inom projektet CILS4EU, en longitudinell undersökning av ungdomar i fyra Europeiska länder (Sverige, England, Tyskland, Nederländerna) vars data ligger till grund för projektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: Socioekonomisk och etnisk ojämlikhet.

Tre nyligen publicerade arbeten:

Per Engzell Är inte längre anknuten till oss

Publikationer