Konflikt, samarbete och jämlikhet

Våra sociala nätverk växer, våra samhällen tenderar att bli alltmer jämlika och vi blir allt mindre benägna att ta till våld. Hur hänger dessa tre långsiktiga och ihållande trender ihop?

Kulturell utveckling i världshistorien – drivkrafter och resultat

Syftet med detta projekt är att analysera tre långsiktiga samhälleliga trender:

  • trenden mot ökad social interaktion och utvidgade sociala nätverk
  • trenden mot mindre våldsamma sociala konflikter och
  • trenden mot ett mer jämlikt samhälle.

Baserat på tidigare forskning om dessa frågor, är detta projekts främsta hypotes att de tre processerna är sammankopplade på följande sätt:

  1. Det finns ett direkt samband mellan ökningen av ömsesidigt beroende och en minskning av våldsamma konflikter.
  2. Utvecklingen mot mer jämlika normer och en mer jämlik interaktion mellan människor, är direkt kopplad till ökad social interaktion och utvidgningen av sociala nätverk.
  3. Det finns ett orsakssamband mellan alltmer jämlika relationer och en minskning av våld i konflikter.

För att granska dessa trender ytterligare och belysa deras interaktion och orsaker, kommer vi att kombinera historisk analys med samhällsvetenskapliga metoder. För att undersöka de tre långsiktiga trenderna genom historien kommer vi att etablera och utveckla långsiktiga, globala dataserier om folkrörelser och legala koder under de första två åren av projektet.

Matematisk modellering och laboratorieexperiment kommer att genomföras parallellt med detta arbete, så att vi kan testa teorier som utvecklats genom att undersöka historiska data och ta itu med den annars problematiska frågan om orsakssamband. Arbetet med matematiska modeller kommer att baseras på liknande tidigare erfarenheter inom modellering av kulturell evolution, med experiment som en kompletterande metod för att testa orsakssamband och riktning av mekanismer.

Under projektets andra och tredje år kommer vi att koppla samman historisk analys och matematisk modellering och experiment, för att få vägledning inför insamling av ytterligare uppgifter och historisk analys.

Det fjärde året kommer att ägnas åt att få till en syntes av resultat och slutsatser. Fokuseringen på folkrörelser och lagar ger oss möjlighet att undersöka alla de tre nämnda trenderna. Till exempel kan social interaktion mätas genom lagar som reglerar handeln mellan människor och genom att mäta spridningen av deltagande i folkrörelser.

På samma sätt kan lagar som reglerar våld såväl som lagar som behandlar våldsamma straff användas för att mäta hur konflikter löses. Slutligen kan folkrörelsers mål, storlek och sammansättning  kombineras med information om jämställdhet i lagen för att mäta samhällelig jämlikhet. Tillgängliga data från primära och sekundära historiska källor kommer också att göra det möjligt för oss att analysera båda normer som gäller konfliktbeteende och verkligt konfliktbeteende för en bred analys.

 

Tidsplan

2017-2020

Projektledare

Arne Jarrick Professor i historia

Projektmedlemmar

Patrik Lindenfors Docent i zoologisk ekologi
Maria Wallenberg Bondesson Fil.dr. i historia

Övriga projektmedlemmar

Finansiär

Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond