Simon Birnbaum

Telefon: 08-608 41 26

Jag är docent i statsvetenskap och lektor vid Södertörns högskola. Under de senaste åren har jag varit verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (där jag disputerade 2008), Hoover Chair of Economic and Social Ethics (UCL, Louvain-la-Neuve), Stein Rokkan Centre for Social Studies (Bergen), SCAS (Uppsala), och Stockholm Resilience Centre. Jag har även varit gästdoktorand vid Department of Politics and International Relations, Oxford University.
 
Min forskning binder samman normativ politisk teori med empirisk välfärdsstatsforskning för att belysa frågor om den generalla välfärdsstatens framtid. Ett centralt ämne är den ökade betoningen på motprestationskrav inom många sociala trygghetssystem och debatter om en mer heltäckande och villkorsfri form av garanterad minimiinkomst, s.k. basinkomst (basic income). Experiment med sådana fördelningslösningar pågår för närvarande i olika delar av världen, bland annat i Finland.
 
Jag kommer också att bygga vidare på ett nyligen avslutat tvärvetenskapligt projekt om rättvisa mellan åldersgrupper och generationer (finansierat av FORTE) som kartlagt välfärdsstaters olika sätt att fördela resurser mellan olika livsskeden, och hur dessa olikheter tycks påverka institutioners kapacitet att långsiktigt tjäna önskvärda sociala mål. De viktigaste slutsatserna står att finna i boken The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes (Edward Elgar, 2017), skriven tillsammans med Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson och Joakim Palme. 

Jag är även intresserad av frågor om miljörättvisa. Detta inkluderar bland annat bedömningen av olika former av stakeholder-deltagande i beslutsprocesser som möjliga redskap för en legitim och långsiktigt hållbar naturresursförvaltning.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Birnbaum, Simon (2017) “Equality of Opportunity and the Precarization of Labor Markets”, European Journal of Political Theory (Online first, December 2017)

  • Birnbaum, S., Ferrarini, T., Nelson, K., Palme, J. (2017) The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes. Cheltenham: Edward Elgar.

  • Birnbaum, Simon (2015) “Welfare Contractualism, Social Justice, and Republican Citizenship”, N. Kildal, R. Ervik och E. Nilssen (red.), New Contractualism in European Welfare State Policies, Farnham: Ashgate.

Exempel på tidigare publikationer

  • Birnbaum, Simon (2015). “Environmental Co-governance, Legitimacy, and the Quest for Compliance: When and Why Is Stakeholder Participation Desirable?”, Journal of Environmental Policy & Planning: DOI:10.1080/1523908X.2015.1077440.

  • Birnbaum, Simon (2013) “Self-Ownership, Liberal Neutrality, and the Realm of Freedom”, Review essay on the contributions to Arguing about Justice, A. Gosseries & Y. Vanderborght (eds.), Jurisprudence 4 (2), 344–357.

  • Birnbaum, Simon (2012) Basic Income Reconsidered: Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality, New York: Palgrave Macmillan.

Publikationer