Christoffer Carlsson

Jag var mellan åren 2010 till 2015 verksam som forskare och lärare på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, där jag disputerade 2014. Mitt forskningsfält berör det som ofta kallas livsförloppskriminologi, där fokus är att förstå individers brottslighet över tid: hur varierar individers brottslighet med ålder? Varför begår så många brott i ungdomsåren, och varför är det så få som fortsätter att begå brott i vuxenlivet? Vad är det som gör att de allra flesta slutar?

Min avhandling, Continuities and Changes in Criminal Careers, nominerades till priset för bästa avhandling vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga fakultet år 2014. Under 2012 mottog jag European Society of Criminology’s ”Young Criminologist Award” för en artikel om upphörandeprocesser, vändpunkter och brott, publicerad i British Journal of Criminology.

Vid Institutet för Framtidsstudier har jag arbetat med att skriva en kunskapsöversikt inom ramen för Nationella Samordnaren Mot Våldsbejakande Extremism. Kunskapsöversikten publicerades sommaren 2016 och syftade till att beskriva forskningsläget när det gäller de faktorer, händelser och processer som får individer att lämna våldsbejakande extremistiska miljöer. Sedan hösten 2017 är jag verksam som forskare i projektet Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Nyligen publicerade arbeten

  • Carlsson, Christoffer. 2017. Drifting Out of Crime: Criminal Careers, Maturational Reform, and Desistance From Crime: I Delinquency and Drift Revisited: The Criminology of David Matza and Beyond. Advances in Criminological Theory Vol. 21, red. Thomas G. Blomberg, Frank T. Cullen, Cheryl Johnson & Christoffer Carlsson, s. 151—178. London: Routledge.
  • Carlsson, Christoffer. 2017. The Transition to Adulthood and the Ambivalence of Desistance. I The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, red. Arjan Blokland & Victor van der Geest, s. 324—341. London: Routledge.
  • Carlsson, Christoffer. 2016. Att lämna våldsbejakande extremism: En kunskapsöversikt. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier

Ofta citerade arbeten

  • Carlsson, Christoffer. 2014. Continuities and Changes in Criminal Careers. Stockholm University: Department of Criminology.
  • Carlsson, Christoffer. 2013. Masulinities, Persistence, and Desistance. Criminology, 51: 661—693.
  • Carlsson, Christoffer. 2012. Using ”Turning Points” to Understand Processes of Change in Offending: Notes From a Swedish Study on Life Courses and Crime. British Journal of Criminology, 52: 1—16.

Publikationer

Projekt