Anna Edin

Min forskning rör sig över olika men sammankopplade fält och har framför allt handlat om public service-tv, reality-tv, mediehistoria och celebritetspolitik, med fokus på kulturteoretiska perspektiv. Över tid har utgångspunkten i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär, framför allt sociala medier. I det tvärvetenskapliga projektet Celebritetsskapande studerades hur celebriteter från olika verksamhetsfält och tider har skapats och förståtts. Inom projektet bidrog jag med en studie om celebritetspolitikens villkor och förutsättningar ur ett genusperspektiv. Begreppet celebritetspolitik vidareutvecklades här, med utgångspunkt i en ökad personifiering, popularisering och emotionalisering, till att betraktas som en hierarkisk, missgynnande (genus)ordning, framför allt för kvinnliga politiker. I det mediehistoriska projektet Massmedieproblem granskades ur skilda synvinklar det svenska medieämnets formering och utveckling i relation till olika institutioner och fält. Här studerade jag den på 1960- och 1970-talet framväxande public service-forskningens och den svenska tv-politikens föreställningar om tv-publiken samt relationen dem emellan, vilket också inkluderar en problematiserande diskussion kring själva publikbegreppet – dess innebörder, sammanhang och funktioner inom public service-televisionen. Projektet Communicating Politics fokuserade på ledande kvinnliga och manliga politikers själv-iscensättning och interaktionsstrategier i webbaserade medier. Mitt senaste forskningsprojekt avser att genom receptionsanalyser, som ställer den symboliska interaktionen mellan text och användare i centrum, studera vilka mediala plattformar, uttryck, tilltal och genrer som är relevanta – eller irrelevanta – för unga vuxnas medborgaridentitet. Projektet har ett särskilt fokus på public service.

Publikationer, urval:

Edin, Anna & Kristina Widestedt (2010): ”Communicating Politics – Theoretical perspectives”, i Vartanova, Elena, (ed.), Content, Channels and Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelations, Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU – MediaMir.

Edin, Anna (2016): “Tillbaka till framtiden – om publiken som public service-problem”, i Hyvönen M, Snickars P, Vesterlund P (eds.) Massmedieproblem, Lunds universitet: Mediehistoriskt arkiv.

Edin, Anna (2017): “Celebritetspolitikens ordning – eller: den ultimata celebritetspolitikern i medialiseringskulturen ”, i Forslid, T, Lundell P & Olsson T (eds.): Celebritetsskapande – från Strindberg till Asslani, Lunds universitet: Mediehistoriskt arkiv.

Edin, Anna (2018): “Svensk Television – en introduktion” i Agger, G, Jauert, P, Kolstrup, S, Schröder, K (eds.): Media- og kommunikationsleksikon. Köpenhamn: Samfundslitteratur.