Anna Edin

Min forskning rör sig över flera olika forskningsfält och har framför allt handlat om public service-tv, demokratifrågor, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och politisk kommunikation. Generellt sett har utgångspunkten för min forskning i allt större utsträckning blivit att relatera televisionen till en bredare medial sfär och rikta fokus mot frågor som i en vid mening berör medieestetik och medierad politik.

I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Celebritetsskapande granskas hur celebriteter från olika verksamhetsfält och tider har skapats och förståtts. Inom projektet har jag bidragit med en delstudie om celebritetspolitikens villkor och förutsättningar ur ett genusperspektiv. Begreppet celebritetspolitik vidareutvecklas genom att ur ett medialiseringsperspektiv betrakta fenomenet som en hierarkisk ordning som starkt tenderar att missgynna kvinnliga politiker och gynna manliga politiker.

I det mediehistoriska forskningsprojektet Massmedieproblem - ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Umeå universitetet –– granskas ur olika synvinklar medieämnets formering och utveckling i relation till olika institutioner och verksamhetsfält. Inom ramen för projektet studerar jag den på 1960- och 1970-talet framväxande public service-forskningens och den svenska tv-politikens föreställningar om tv-publiken, samt relationen dem emellan. I analysen ingår även en problematiserande diskussion kring själva publikbegreppet – dess innebörder, sammanhang och funktioner inom public service-televisionen.

I projektet Communicating Politics, samarbetade jag med FD Kristina Widestedt vid Stockholms universitet. Vi fokuserade på hur ledande kvinnliga och manliga politiker från olika länder presenterade sig själva och interagerade med medborgare/väljare på webben.