Andreas Ryve

Telefon: 073-662 07 36

Jag är professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola och vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). Mina tidigare anställningar har varit vid University of Oxford (post-doc) under åren 2009-2010 och vid Stockholms universitet (2008-2011).

Tillsammans med kollegor är jag engagerad i två större forskningsprogram:

-          Effektiv matematikutbildning i Sverige och Finland
-          Etablering av storskalig förbättring av matematikundervisning

Inom det första forskningsprogrammet studerar vi läromedel i matematik, lärarutbildning och synen på effektiv utbildning i Sverige och Finland. På senare till har projektet vidgats och inkluderar nu även USA och Flandern där vi studerar lärarhandledningar och hur dessa kan stötta lärare i planering och genomföring av matematikundervisning. Vidare leder jag under 2015-2021 ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet där vi studerar hur lärare positioneras av och använder kompetensutvecklingsmaterial i sociala praktiker.

Inom det andra forskningsprogrammet studerar vi problemlösningsundervisning i matematik, hur material kan designas för att stötta lärare i att agera i matematikklassrummet, samt sätt att begreppsliggöra och mäta storskaliga projekt som syftar till att utveckla klassrumsundervisning och elevers kunskaper i matematik. Som en del av detta forskningsprogram börjar vi nu också teckna ett projekt som studerar en skola och utbildning på vetenskaplig grund. Vilka vetenskapliga discipliner är, och konstrueras som, inflytelserika? Vilka aktiviteter och artefakter ska vara forskningsbaserade? Hur konstrueras och positioneras skolans aktörer i förhållande till forskningsresultat?

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Hemmi, K., & Ryve, A. (2015). Effective mathematics teaching in Finnish and Swedish teacher education discourses. Journal of Mathematics Teacher Education. 10.1007/s10857-014-9293-4
  • Andrews, P., Ryve, A., Hemmi, K., & Sayers, J. (2014). PISA, TIMSS and Finnish mathematics teaching: An enigma in search of an explanation. Educational Studies in Mathematics, 87, 7-26.
  • Ryve, A., Nilsson, P., & Pettersson, K. (2013). Analyzing effective communication in mathematics group work: the role of visual mediators and technical terms. Educational Studies in Mathematics, 82, 497-514.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Ryve, A., Nilsson, P., & Mason, J. (2012). Establishing mathematics for teaching within classroom interactions in teacher education. Educational Studies in Mathematics, 81, 1-14.
  • Ryve, A. (2011). Discourse research in mathematics education: A critical evaluation of 108 journal articles. Journal for Research in Mathematics Education, 42 (2), 167-198.
  • Ryve, A. (2006). Making explicit the analysis of students’ mathematical discourses - Revisiting a newly developed methodological framework. Educational Studies in Mathematics, 62, 191–209.